Szukamy nowych domów dla bezdomnych psów!!!

Szukamy nowych domów dla bezdomnych psów ze zdjęć, które aktualnie przebywają w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Poloniszu (przy oczyszczalni ścieków). Wszystkie zwierzaki są zaszczepione przeciw wściekliźnie, a suki zostały dodatkowo wysterylizowane. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (63) 27 11 071.

Apel !!!

W dniu 27.01.2016 r. zdarzyła się wielka tragedia. Spalił się dom Państwa Adamczyk w Zakrzewie. Rodzina składająca się z 7 osób straciła cały dorobek swojego życia, zostając tylko z tym co mieli na sobie wychodząc z płonącego budynku. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku zwraca się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w zbiórce rzeczowej i materialnej. Potrzebne są rzeczy dla osób dorosłych, dzieci w wieku 15 i 19 lat oraz 10 miesięcznego Janka, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, pościele, artykuły szkolne itp.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 632711744.
Wsparcie finansowe można kierować na konto Jana i Doroty Adamczyk, nr konta: 93 8558 0008 0016 6689 0197 4523 BS Wierzbinek.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

ANKIETYZACJA GMINY BABIAK NA POTRZEBY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Urzad Gminy w Babiaku                                                 

ANKIETYZACJA GMINY BABIAK NA POTRZEBY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Informujemy, że na terenie gminy Babiak w okresie luty-kwiecień 2016 roku zostanie przeprowadzona ankietyzacja (poprzez spis z natury) wśród mieszkańców przez Pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania.

W związku z tym, zwracamy się z serdeczną prośbą o udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Ankieterów pytania.

Jednocześnie informuję, że przystąpiono również do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Babiak na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”.

W razie pytań można kontaktować się z Urzędem Gminy w Babiaku adres: Plac Wolności 5 62-620 Babiak, tel. (063) 271 10 71 e-mail: ug@babiak.org.pl
lub
Wykonawcą – firmą Ekolog Sp. z o.o. (ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań), która opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Środowiska Tel.: (61) 877 06 05; e-mail: projekty2@ekolog.pl

Zapraszamy do współpracy!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1585), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 22.02.2016r. – do 18.03.2016r. 2016 r. Więcej „KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 ROKU”

Więcej o: Informacja dotycząca przystąpienia do zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja dotycząca przystąpienia do zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Urzad Gminy w BabiakuZawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Babiak uchwały Nr X/74/15 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej „Informacja dotycząca przystąpienia do zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.”

Informacja dla rolników.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  • od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/1 oleju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2042). Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wyniesie 86,00 zł.

Wniosek do pobrania.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2016.

Na podstawilogo_bipe art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.
Treść ogłoszenia: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=1407

Ankieta dla mieszkańców Gminy Babiak.

W nawiązaniu do podpisanego przez Gminę Babiak listu intencyjnego, wyrażającego wolę do udziału w projekcie pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

paragraf

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
GOPS BABIAK

Czynny: w poniedziałki i w czwartki w godz. 10.00 – 14.00

 

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.