Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus
Informujemy, iż wnioski na pomoc w  wychowaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” można będzie składać i pobierać od 01.04.2016 r. w budynku GOPS przy ul. Wojska Polskiego 15, w godz. 7:30 – 15:30.
Wnioski będzie można również pobierać w budynku GOPS przy ul. Poznańskiej 24, w godz. 7:30 – 15:30, oraz online pod adresem: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/wnioski-do-pobrania.html

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Znak paragrafu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej GOPS Babiak

Przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

 • Młodzież do 26. roku życia,
 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • Seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Kombatanci, weterani,
 • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Każda osoba korzystająca z pomocy naszego ośrodka.

Prace na cmentarzu ewangelickim w Kiejszach.

W miejscowości Kiejsze w gminie Babiak, przy drodze wojewódzkiej w kierunku Brdowa, w gęstych zaroślach, ukryty jest stary, nieczynny cmentarz wiernych wyznania ewangelickiego, którzy do roku 1945 zamieszkiwali okoliczne wsie. Po wojnie, cmentarz pozostawiony bez opieki, ulegał zniszczeniom i zapomnieniu, podobnie jak wiele innych w naszym regionie. W sobotę 12 marca grupka wolontariuszy ze wsparciem ze strony Urzędu Gminy Babiak, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie oraz drużyny harcerskiej z Zespołu Szkół Nr 1 Kole rozpoczęła prace porządkowe, które będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach. A potem, być może, podejmiemy próbę ratowania kolejnych zapomnianych cmentarzy, będących elementem lokalnej historii.

Oświadczenie

Szanowni Internauci!
W związku z pojawiającymi się na profilu „Szary Człowiek” wpisami szkalującymi babiacki samorząd i zniesławiającymi zatrudnione tu osoby apelujemy do autorów wpisów o przedstawienie dokumentów, potwierdzających rozpowszechniane przez nich zarzuty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pomawianie przy pomocy środków masowego komunikowania jest karalne na podstawie przepisów Kodeksu Karnego.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 31 marca 2016 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2015 r
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia planu pracy i budżetu na 2016 r.,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2016 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

Projekty uchwał:

Projekt uchwały budżetowej.
Projekt uchwały dot. prowizji dla sołtysów.
Projekt uchwały dot wysokości składki w 2016 roku na rzecz GSW w Babiaku.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu GSW w Babiaku
Projekt uchwały dot. udzielenia absulutorium zarządowi GSW w Babiaku.u

Sprawozdanie finansowe Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015.

Stan rachunku na dzień 01.01.2015 rok – 0,00 zł.
Wpłata składek członkowskich w 2015 roku – 7 561,27 zł.

Dotacje otrzymane w 2015 roku
Dotacja Gminy Babiak – 30 000,00 zł.
Razem dochody – 37 561,27 zł.

WYDATKI
Konserwacja rowów – 24 600,00 zł
Przebudowa przepustu – 4 920,00 zł.
Prowizje bankowe – 9,00 zł.
Zwrot dotacji – 6 384,00 zł.

Razem wydatki – 35 913,00 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 1 648,27 zł.

XIV Sesja Rady Gminy Babiak

Hern Gminy BabiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że XIV SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 

Więcej „XIV Sesja Rady Gminy Babiak”