Informacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Państwowa Wyższa SZkoła Zawodowa w Koninie

 

Na prośbę PWSZ w Koninie przekazujemy informację dotyczącą prowadzonych kierunków studiów na Wydziale Technicznym tejże uczelni, oraz nowo oferowanych studiów podyplomowych.

 

 

 

Aktualnie na Wydziale Technicznym prowadzone są studia:

 • Budownictwo
 • Energetyka
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn

Więcej informacji na stronie PWSZ w Koninie.

Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych.

BEZPŁATNE BADANIA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

 

Urząd Gminy w Babiaku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (krew utajona w kale) oraz chorób układu moczowo – płciowego (badanie prostaty PSA). W dniu 07.06.2016 r. o godz. 1240 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku (duża sala) przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne, na którym rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań krwi utajonej w kale. Natomiast w dniu 20.06.2016 r. w godz. 900-1300 w GOKiBP (pomieszczenia byłej biblioteki – piwnica od strony SEZAMU) prowadzone będą badania PSA oraz odebrane zostaną probówki. W badaniach mogą uczestniczyć:

 • badanie PSA – mężczyźni powyżej 50 roku życia,
 • badanie krwi utajonej w kale – mężczyźni i kobiety powyżej 50 roku życia.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) od pn.-pt. w godz. 730-1530  lub tel.: 632711071.

Zasady dotyczące wymiany i przechowywania gazu propan butan w butlach 11 kg.

Palnik kuchni gazowej.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzmożoną ilość interwencji spowodowaną „wyczuwalnym gazem” na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonane podczas działań pomiary nie wykazały obecności gazu, a przyczyną wyczuwalnego zapachu „gazu” była nieostrożność podczas wymiany pustych butli gazowych przez lokatorów. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć o kilku zasadach obowiązujących podczas wymiany i przechowywania gazu propan butan w butlach 11 kg.

Więcej informacji: http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=1150

Informacja ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole informuje, iż Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie.

XV Sesja Rady Gminy Babiak

Hern Gminy BabiakXV SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/16 poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Babiak,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Lubotyń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żurawieniec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Babiak.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Babiak.