2017 rok.

image_pdfimage_print

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 0,07 %
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 24,6 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %