Więcej o: Będzie jaśniej i bezpieczniej…

Będzie jaśniej i bezpieczniej…

 

Rok 2016 obfitował w zadania z zakresu modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego. Efektem starań Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego oraz pracowników tut. Urzędu jest wymiana 107 opraw rtęciowych starego typu na oprawy energooszczędne w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Zakrzewo i Kolonia od Babiaka. Koszt realizacji ww. przedsięwzięć w 100% poniosło Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu. Podobne starania będą również podejmowane w roku bieżącym. Ponadto w ramach funduszy sołeckich wymienionych zostało również 7 opraw w miejscowości Mchowo i 5 opraw w miejscowości Radoszewice. 

Ochrona powietrza w strefie wielkopolskiej

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem tego dokumentu, którego treść znajduje się w linku poniżej.

Link do dokumentu

 

„Na Własne Konto”

Na własne konto - logo.

O programie „Na Własne Konto”

W bieżącym roku dzięki współpracy Gminy Babiak z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej uczniowie z terenu naszej gminy ponownie biorą udział w programie  „Na własne konto”. Tym razem jest to grupa 16 uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół w Brdowie pod opieką p. Wiesławy Nadolnej. Program ten to dodatkowe zajęcia z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, które realizowane są w szkołach gimnazjalnych z terenów wiejskich przez jeden tydzień ferii zimowych. Więcej „„Na Własne Konto””

Informacja dotycząca oznakowania posesji.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że obowiązują nowe przepisy dotyczące oznakowania posesji tablicami porządkowymi.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu (na ścianie frontowej budynku, ogrodzeniu)  tablicy porządkowej, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości.

Właściwe oznaczenie nieruchomości służy interesom mieszkańców albowiem przyśpieszają działanie służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji). Każda minuta stracona przez służby ratownicze może oznaczać większy uszczerbek w Waszym zdrowiu i dobytku.

Zgodnie z art. 64. § 1. Kodeksu Wykroczeń: Kto, będąc właścicielem, administratorem, użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.

Ważna informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w woj. wielkopolskim (100 km. od powiatu kolskiego) przesyła ponownie APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i prosi o rozpowszechnienie w zwyczajowy sposób wśród posiadaczy drobiu.

W/w rozporządzenie

 • zakazuje:
  1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
  2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
  3. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • nakazuje:
  1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, ( pod nr tel. 27 22 420 lub adres mail sekretariat@piwkolo.info)
  3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  4. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, datę przemieszczenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, liczbę ptaków.

 

PLW w Kole Radosław Namyślak