STOP pożarom traw.

W związku ze wzmożoną ilością interwencji spowodowaną wypalaniem traw oraz suchych roślin Wójt Gminy Babiak wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko. Przypuszczalnymi przyczynami tych pożarów są przede wszystkim celowe podpalenia oraz przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi.
Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody.

Więcej informacji:

 • http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=1278
 • http://www.stoppozaromtraw.pl/

Stop pożarom traw ulotka.

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babiaku.

Wójt Gminy Babiak ogłasza konkurs na Dyrektora Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku. treść ogłoszenia znajdą Państwo pod linkiem: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/konkursy-i-nabory.html?pid=1745

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017

To już ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na działania lokalne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2017 r (czwartek) o godz.16.30
w budynku Urzędu Gminy Kościelec przy ul. Turecka 7/3
Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu gminy
Na spotkaniu nasz doradca przedstawi Państwu informacje dotyczące Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara oraz odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.
W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.
Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne będą po rozpoczęciu naboru w II połowie marca na stronie www.pisop.org.pl/fio.

W przypadku potwierdzenia obecności na spotkaniu prosimy o kontakt z Markiem Kowalczykiewiczem  pod numerem telefonu 632401028 lub e-mailowo marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl

Projekt Wielkopolska Wiara dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja Urzędu Skarbowego w Kole.

„DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W KOLE”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole zaprasza w dniu 1 kwietnia 2017 (sobota) w
godzinach od 900 do 1300 na „Dzień otwarty”.
Odwiedzając urząd w dniu 01.04.2017r. podatnik będzie mógł:
– złożyć zeznanie podatkowe za 2016 rok,
– pobrać druki,
– uzyskać informacje jak korzystać z ulg i odliczeń,
– skorzystać ze stanowiska komputerowego i samodzielnie wysłać PIT przez internet.

Urząd Skarbowy w Kole

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

                     Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 30 marca 2017 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  przyjęcia planu pracy i budżetu na 2017 r.,
 •  ustalenia stawki składki członkowskiej na 2017 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

    10. Zapytania i wolne wnioski.
 

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

 Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości prowizji dla sołtysów.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Sprawozdanie finansowe gminnej spółki wodnej w Babiaku za rok 2016.

 

Informacja z biura ARiMR w Kole

Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2017 oraz wypełnianie  wniosków o przyznanie tychże płatności w roku bieżącym.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się  o godz.10  w dniu 21 marca 2017 w Sali konferencyjnej  nr 102 Starostwa Powiatowego w Kole, przy ul. Sienkiewicza 21/23

Grzegorz Galiński

Kierownik Biura ARiMR w Kole

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA                                           Koło, 07.03.2017r.
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KOLE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, w związku z pojawiającymi się sygnałami o próbie wyłudzeń kar pieniężnych od właścicieli niewłaściwie zabezpieczonego drobiu, informuje, że kary grzywny na drodze mandatu kredytowanego mogą nakładać wyłącznie funkcjonariusze Policji.

Kary pieniężne na drodze decyzji administracyjnych nakłada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (kontrola, z której przebiegu sporządzany jest w 2 egzemplarzach protokół kontroli podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego zaopatrzony w odpowiednie pieczęcie urzędu-Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego) zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

W żadnym z przypadków nie ma możliwości pobierania grzywien w formie gotówki.

O każdym przypadku wyłudzenia grzywien w formie gotówki, PLW w Kole   prosi o natychmiastowe powiadomienie  Policji pod nr 997.

 PLW w Kole Radosław Namyślak