1

Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

Informacja o realizacji przez Gminę Babiak projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022, Oś priorytetowa V