Akty prawne

image_pdfimage_print

Informacja o uchwałach i ustawach

          6 marca 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniła ona reguły ustalania opłat oraz stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym samorząd babiacki skorzystał  z możliwości zmodyfikowania systemu i w dniu 15 marca 2013 r. na XXVI sesji Rady Gminy Babiak, podjęte zostały wszystkie wymagane uchwały, które zgodnie z przepisami ustawy określają ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy BABIAK po 1 lipca 2013 r.

1. w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BABIAK
Uchwała nr XXIII/172/12 zmieniona Uchwałą Nr XII/92/15

2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr XI/84/15 zmieniona Uchwałą Nr XII/94/15

3. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XI/85/15 zmieniona Uchwałą Nr XII/95/15

4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
Uchwała Nr XI/86/15

5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII/93/15

6. w sprawie postanowienia o odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XI/83/15

7. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – uchwały nr XI/84/15 z dnia 18.11.2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i uchwały nr XII/93/15 z dnia 9.12.2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIV116/16

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U. 2016 poz. 250 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach