Ostrzeżenie – Silny Wiatr.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 20:00/15.03 do 09:00/16.03.2019 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Apel

Apel stoważyszenia pomocy zwierzętom w kole o nie pożucaniu zwierząt domowych.

Informacja NFZ

11 marca  2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Kole

 ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

I piętro sala 101 i 102

– Odbierz EKUZ

Wielkopolski OW NFZ uruchamia kolejny jednodniowy Mobilny Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, w którym wydaje karty EKUZ i dane dostępowe do ZIP.

W dniu 11 marca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Kole, przy ul. Sienkiewicza 21/23  w godzinach 9-15, pracownicy funduszu będą – poza wydawaniem Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego – również zakładać konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, czyli ZIP. Wniosek o wydanie EKUZ można wypełnić na miejscu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia – musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Przypominamy też, aby sprawdzać ważność posiadanej karty EKUZ, zanim udamy się po nową. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę, która ”wystarczy” na najbliższy i nieco późniejszy wyjazd wnioskują o wydanie nowej – co wydłuża czas otrzymania karty, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

Gdzie sprawdzić ważność karty? W dolnym, prawym rogu. Po ostatniej nowelizacji przepisów w listopadzie 2018 roku – wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku, a np. emerytom,  tak jak do tej pory – na 5 lat. Termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

WAŻNE SZCZEGÓŁY

na temat EKUZ:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta – ZIP:

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001

Biuro Prasowe WOW NFZ

Ostrzeżenie meteorologiczne – wiatr.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 19:00/04.03 do
13:00/05.03.2019 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.

Ważna informacja.

W związku z wdrażaniem edowodów osobistych, co wiąże się z aktualizacją systemu komputerowego, składanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych w dniu 01 marca 2019 roku będzie możliwe jedynie do godziny 11:00.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE nr 17/19

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 21 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.944 ze zm.), art.4 ust.1 pkt 16 i 17, art.5 ust.4 pkt 1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm. ) oraz Uchwały nr XXXVIII/366/18

Rady Gminy Babiak z dnia 12 października 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządza się co następuje:

§ 1
  1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.).
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

   Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego  zamieszczenie:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku,
  3. Na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Ogłoszenie: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=2142

ARiMR organizuje spotkanie informacyjne dla rolników oraz podmiotów zewnętrznych.

zielone logo arimr

Wielkopolski Oddział Regionalny

Biuro Powiatowe ARiMR w Kole

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kole informuje że w dniu  5 marca  2019 r.  o godz. 10:00 w Sali nr 102 budynku Starostwa Powiatowego w Kole, odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników oraz podmiotów zewnętrznych.

Zakres tematyczny spotkania będzie obejmować:

  • Zasady przyznawania płatności obszarowych w kampanii  2019 r.  w tym delimitacja  (Zmiany !!) obszarów ONW
  • Możliwość składania od dnia 15 lutego 2019r. do dnia 14 marca 2019r.  oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018
  • Rozliczanie dotacji przez KGW
  • Obsługa programu IRZ plus

ZAPRASZAM

KIEROWNIK BIURA POWIATOWEGO  ARiMR W KOLE

GRZEGORZ GALIŃSKI