image_pdfimage_print

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/f085b078-7ae1-4

Transmisja wideo:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.09.2022 r. i zostaną zakończone dnia 15.09.2022 r. o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku

 

Projekt uchwały.

Formularz konsultacyjny

 

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nr 2/2022

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

http://bip3.wokiss.pl/babiak/zasoby/files/pliki/rolnictwo/wykaz-nr-2-2022-nieruchomo%C5%9Bci-przeznaczonych-do-dzierzawy.pdf

Zapytanie ofertowe

Babiak, 20 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2022
( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00. ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl Więcej „Zapytanie ofertowe”

Zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 14 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem:

XXXV Sesja Rady Gminy Babiak

XXXV Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/1b74c08e-09d7-4
Transmisja wideo z obrad Rady Gminy pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Program Inwestycji Strategicznych

Na niebieskim tle białymi literami informacja że, w drugiej edycji programu Polki Ład przyznano Gminie Babiak dofinansowanie w wysokości 12 753 000,00 zł na dole logo Polki ład i BGK

Babiacki samorząd kieruje pod adresem Pana Leszka Galemby – Posła RP podziękowania za zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Babiak!