image_pdfimage_print

Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na przełomie kwietnia i maja tego roku przymrozków wiosennych, oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Wniosek o oszacowanie szkód mrozowych.

Zawiadomienie Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 18 ust. 3 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Zarząd
Stowarzyszenia zwołuje na dzień 02.06.2023 r. (piątek) godz. 09.30 Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie,
ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia i dyskusja
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i dyskusja
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i dyskusja
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2022 rok
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i głosowanie nad nim
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w związku
  z upływem kadencji ww. organów
 12. Przedstawienie głównych założeń i celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 14. Sprawy bieżące
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Podpisanie uchwał
 17. Zakończenie zebrania

(-) Jarosław Felczyński
Prezes Zarządu

Zawiadomienie

„Poznaj Polskę 2023”

Loga ministerstwa edukacji, polskiego ładu i Poznaj Polske

GMINA BABIAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Babiacki samorząd we współpracy z dyrektorami szkół z terenu samorządu pozyskał środki finansowe w kwocie 37.771,20 zł.
Dofinansowanie otrzymały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Babiak, są to:
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku – kwota dofinansowania 24.548,00 zł
(5 wycieczek jednodniowych),
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie – kwota dofinansowania 4.968,00 zł (1 wycieczka jednodniowa),
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bogusławicach – kwota dofinansowania 8.255,20 zł (2 wycieczki jednodniowe).

Wycieczki będę realizowane w bieżącym roku szkolnym do zakończenia zajęć dydaktycznych oraz w kolejnym – od 1 września do 15 grudnia 2023 roku.
Podczas wycieczek uczniowie szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki w różnych miejscach Polski, m.in.: Warszawie, Łodzi, Toruniu, Kruszwicy, Biskupinie.

Naszym uczniom życzymy, aby praktyczne odkrywanie śladów historii i poznawanie osiągnięć nauki, wzbogaciła Ich wiedzę i dostarczyła mnóstwa wrażeń.

Walne zgromadzenie delegatów Spółki Wodnej

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 poz.2625 ze zm.) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

28 kwietnia 2023 r. tj. piątek o godzinie 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego, sekretarza.
 3. Wybór komisji mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, statutowej Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW

 11. Wybór członków Zarządu.

 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2023 r.,
 • inkaso sołtysów.
 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2023.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Dokumenty na zebranie:

Materiały na walne zgromadzenie Spółki Wodnej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze ankiet dotyczących udziału w projekcie parasolowym

„Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak”

 

Wójt Gminy Babiak, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na terenie gminy, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE:

 • fotowoltaiki,
 • pomp ciepła,
 • magazynów energii.

Przewidywany poziom dofinansowania do 85%.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć ankietę informacyjną.
Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 23 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w godz. od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy (pok. 18).

Projekt przeznaczony jest dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 63 27 11 071,
lub w siedzibie Urzędu w pok. 20 i 21 u osób obsługujących program:

 • Krzysztof Broda,
 • Katarzyna Wardzińska