Ostrzeżenie meteorologiczne – upał.

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie (34 powiatów) od 14:00/26.08 do
18:00/29.08.2019 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński,
kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki,
nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński i złotowski.

IX Sesja Rady Gminy Babiak

Transmisja z obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak: https://youtu.be/0h_7t0MUr2s

IX SESJA RADY GMINY BABIAK  na dzień 09 sierpnia 2019 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr VIII/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 9 grudnia 2015 r.- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Gminy Babiak z dnia 3  sierpnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie    geodezyjnym Dębno Królewskie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 16. Wnioski i zapytania radnych.
 17. Wnioski i zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie 62-620 Babiak
Tel./fax:  (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

 I. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
a) zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 2500 mb w tym:
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń,
– odmulenie przepustów.
b) zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 2500 mb w tym:
-wykoszenie  i wygrabienie  porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.
Ww. prace należy wykonać mechanicznie.
2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno do zadania nr 1 i nr 2)
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz    innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę   podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem       bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził   wizję lokalną terenu wykonania robót.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019 r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 11.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 23 sierpnia 2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– Cena 100% – najniższa cena,
– Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść  w czasie realizacji projektu,
– Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie
– Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,  obejmującą  wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716,
e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załączniki:

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr IV-1
Załącznik nr IV-2

Unieważnienie zapytania ofertowego.

Gminna Spółka Wodna w Babiaku                                                      Babiak, 30 lipca 2019 r.
Poznańska 24
62-620 Babiak

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku informuje o unieważnieniu zapytania o cenę Nr 1/2019 z dnia 16.07.2019 r. na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Babiak” ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych zaplanowanych w budżecie spółki na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                (-) Tadeusz Sierakowski

Ostrzeżenie meteorologiczne.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/kolski od 10:00/21.07 do
21:00/21.07.2019 deszcz 40 mm, porywy 80 km/h.