Rusza program Czyste Powietrze

W dniu 19.09.2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Link do wytycznych oraz wniosku poniżej ⤵️
http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-pr…/

Publikacja petycji.

Temat: Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data: Thu, 13 Sep 2018 18:58:50 +0200
Nadawca: Inicjatywa – Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska – Zmieniajmy Gminy na Lepsze <efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl>
Adresat: adresat.urzad@samorzad.pl
Kopia: dwnik@nik.gov.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję)   znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02) 

Preambuła Petycji: W miesiącu listopadzie 2017 r. pytaliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej czy posiadają sporządzone, aktualne projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – stosownie do dyspozycji  art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06). Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi – prawie 50% JST (sic!) nie posiada wzmiankowanego projektu – co budzi nasze zdziwienie i uzasadniony niepokój podatnika. Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej – w rozumieniu  Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) – są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek – często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych.  Fakt ten dziwi tym bardziej – ze w ostatnim czasie – media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często – w czołówce niechlubnych rankingów w UE. 
W zawiązku z tym – w naszym mniemaniu – aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd – powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań – do ewentualnego wykorzystania. 
Dlatego jednocześnie wraz z petycją wnosimy o zadekretowanie i ewentualne zarchiwizowanie załączników (prośba o zarchiwizowanie jest fakultatywna) oraz  podanie – zwrotnie wraz z odpowiedzią na petycję  –  odnośnej klasy  z wykazu akt – stosownie do brzmienia  §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
Treść Petycji:  W związku z powyższym  §1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.  Część Podmiotów korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym względzie.  §1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie –  dlatego – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję.  §1.2) Jeśli odpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca – wnosimy również o poinformowanie  – Petycjodawców – na wskazany poniżej adres e-mail – o ewentualnym terminie wszczęcia –  przez Gminę/Miasto procedury w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski – jesteśmy przekonani, że w uzasadnionym interesie społecznym – pro publico bono – Urząd powinien wdrożyć procedurę optymalizacyjną w tym względzie. 
Jeden z podmiotów sygnujących petycję zajmuje się ex professo – omawianym obszarem w szerokim spectrum usług – dlatego tym bardziej – w ramach posiadanego know- how – w uzasadnionym interesie społecznym – ma prawo podjąć próbę optymalizacji wydatków publicznych w tym względzie – np. w trybie art. 241 KPA. 
Oczywiście ewentualne przychylenie się do Petycji – powinno nastąpić z poszanowaniem zasad określonych w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  – jednakże aby testowo zaprezentować dostępne na rynku rozwiązania w tej mierze – załączmy przykładową prezentację opracowaną przez jeden z podmiotów wnoszących petycję – Firmę S4E SA – ex professo zajmującą się rzeczoną problematyką. 
Wnosimy o niewykonywanie telefonów do petycjodawcy/wnioskodawcy – stosownie do art. 14 § 1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi/informacji  – jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl    – przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.    
§2) Wnosimy o niezwłoczne – zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej petycji na adres: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl 
§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
Osnowa Petycji:  Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków w obszarze ochrony środowiska, etc 
Petycja została sygnowana –   kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

  Podmiot Wnoszący Petycję  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459 Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln  www.gmina.plwww.samorzad.pl
S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków    Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000034998,  NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368,  wysokość kapitału zakładowego:  1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.

Dodatkowe informacje: Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.  Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl   Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji. * – niepotrzebne – w mniemaniu Adresata – klauzule proszę pominąć.  
Komentarz do Wniosku:  Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) –  w naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  – nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.  W głównej mierze – przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.  W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.  Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej.  Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
Nazwa Wnioskodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej – stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.  Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST. Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST. Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.” Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników. Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.  Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Załączniki:


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały rady gminy babiak.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13.09.2018 r. i zostaną zakończone dnia 19.09.2018 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl.


         Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ublicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Formularz konsultacji.

XXXVII SESJA RADY GMINY BABIAK

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że  XXXVII  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 07 września  2018 r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI/18  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2018-2027,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 w sprawie  Statutu Gminy Babiak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św.  Jakuba w Mąkoszynie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Babiak.

Ireneusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy


Dyżury eksperckie ZUS

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Informacja prasowa

Dyżury eksperckie ZUS

II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat – sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

 • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura ?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Jak zwiększyć wysokość emerytury?

Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się w godz. 9.00-11.00 w następujących terminach:

 • Poznań – 2 sierpnia pod nr. 61 87 45 483
 • Gniezno– 6 sierpnia pod nr.   61 424 05 66
 • Konin– 8 sierpnia pod nr. 63 246 67 41

 

Serdecznie zapraszamy.
Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Niebieska linia.

     Logo Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów alkoholowych.                                                          Logo niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 – 12 – 00 – 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:
  • dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
  • dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
  • dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00
 • telefoniczne dyżury prawników22 – 666 – 28 – 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby
karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info

 

W latach 2017-2019 zadanie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”

XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK

XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. tj. piątek o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji. Więcej „XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK”

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Kredyty klęskowe – ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu
Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

 1. warunek konieczny – trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów – wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony
 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR – dokument możesz wydrukować ze strony arimr.gov.pl lub otrzymać w banku
 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

Procedura ubiegania się o kredyt:

Procedura ubegania się o kredyt.

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty
i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka Susza