K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski

W dniach 23-27 kwietnia 2014 roku na łowisku Gosławice odbyły się prestiżowe zawody wędkarskie „Rozpoczęcie Sezonu z Karp Max i Starbaits 2014„ . W zawodach wzięło udział 20 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Podczas tegorocznych zawodów pobite zostały wszystkie dotychczasowe rekordy. Złowiono aż 185 karpi i 1 amura o łącznej wadze 1853 kg.

Więcej „K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski”

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXVII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 07 maja 2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVI/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Babiak za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2013 rok,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2013 rok,
c) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Babiak za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2013 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu
budżetu gminy Babiak za 2013 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy
dot. wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2013 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
10. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Babiak.

Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014

W poniedziałek 14 kwietnia ruszył finał II edycji Listów dla Ziemi Fundacji Ekologicznej Arka. Do końca kwietnia ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski zasiądzie do pisania listów. W tysiącach placówek zorganizowane zostaną specjalne ekologiczne działania, a w największych miastach odbędą się eventy, które będą zwracały uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza. Więcej „Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014”

Informacja dla rolników.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo wielkopolskie
Powiat Koło
Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Łamliwość źdźbła zbóż i traw

Data publikacji komunikatu: 2014-04-15
Szczegóły:
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża łamliwość źdźbła zbóż i traw. Więcej „Informacja dla rolników.”

Informacja dla rolników

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo wielkopolskie
Powiat Koło

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Data publikacji komunikatu: 2014-04-04
Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
Więcej „Informacja dla rolników”

Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach WRPO.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 21/I/2014
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”
Schemat IV„Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

Więcej „Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach WRPO.”

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXV/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 10. Zaciągnięcie w 2014 roku pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m.Babiak ul.Dworcowa G-492586 o dł. 0,69 km”.
 11. Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak  dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Przebudowa dróg powiatowych nr 3199P, 3427P Babiak-Kiejsze i 3426P Babiak-Dęby Szlacheckie”.
 12. Udzielenie pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 13. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r. poz.1059 ze zm.).
 14. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości Bogusławice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubotyń.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie wniosku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Babiaku z dnia 28.01.2014 r. dot. działań radnego Gminy Babiak –   Szymona Simińskiego.
 19. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.

 

WERNISAŻ FOTOGRAFICZNY W BRDOWIE

Dnia 7 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Brdowie odbędzie się  wernisaż fotograficzny oraz rozstrzygnięcie III konkursu fotograficznego „Portret osoby (osób), na których nam zależy”. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Zapraszamy na wystawę!

Organizatorzy:
Bartosz Mikołajczyk
Dariusz Racinowski