Karta dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

 

 

Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Beneficjentem programu są członkowie rodziny wielodzietnej (min. troje dzieci) bez względu na jej dochód.   Kartę wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Posiadanie tego dokumentu może oznaczać dla rodzin tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – w zależności od rodzaju i liczby podmiotów gospodarczych przystępujących do programu.

Więcej „Karta dużej rodziny.”

XXXVIII Sesja Rady Gminy Babiak.

XXXVIII SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu  25  czerwca  2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3.  Przyjęcie Protokółu nr XXXVII/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2014-2020.
 10. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11.  Ustalenie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babiak.
 12. Określenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone  przez Gminę Babiak w zakresie ponadnormatywnym.
 13. Prezentacja Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski i informacje.
 16.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne.

telefon_zaufania_b

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się. Więcej „Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne.”

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY burze z gradem.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 30 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 27.05.2014 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia:burze z gradem/1
Obszar: województwowielkopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.05.2014 do godz. 23:00 dnia 27.05.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Lokalnie opady gradu. Większa intensywność zjawisk w centrum i na południu województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80%.
Uwagi: Brak.

Stypendia pomostowe.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji

XIII edycji

„Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”

 1. Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku.
 2. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
 3. Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015”.
 4. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów Segment I A(wraz
  z załącznikami)dostępny jest na stronie internetowej:www.stypendia-pomostowe.pl
 5. Kandydat na stypendystę musi spełnić łącznie następujące kryteria:
 • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
  o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176,00 zł lub 1344,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 (liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godz. 16,00) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi
z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 22 sierpnia 2014 roku wnioski nie będą przyjmowane.