image_pdfimage_print

Ogłoszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Ogłoszenie nr 19/2021

Ogłoszenie nr 20/2021

Ogłoszenie nr 21/2021

 

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa NSP 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy bądź zadzwoń i  umów się na samospis w gminnym punkcie spisowym (Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5, pokój nr. 14, tel. 63 27 11 071).

Samospisu można również dokonać dzwoniąc na Infolinię: 22 279 99 99.

Od maja prace rozpoczną Rachmistrze spisowi. Na terenie Gminy Babiak powołano 3 Rachmistrzy.

 

Uwaga na oszustów. Rachmistrz nie pobiera opłaty za spisanie. Nie pyta o numer dowodu osobistego, stan majątkowy, wartość budynku, wielkość wynagrodzenia, środki na rachunku bankowym.

Pytania dotyczą m.in.:

* danych podstawowych, w tym PESEL, płeć, data urodzenia,

* danych odnośnie zamieszkania w Polsce lub za granicą , w tym adresu, okresu przebywania, wyjazdów,

* danych dotyczących domu lub lokalu, w którym przebywasz, np. ilość lokali, sposobu ogrzewania, rodzaju prawa własności, roku oddania domu do użytku,

* stopnia pokrewieństwa z pozostałymi osobami zamieszkującymi dany lokal,

* danych dotyczących kwestionariusza osobowego, np. obywatelstwa, narodowości, języka, wyznania, niepełnosprawności,

* danych dotyczących aktywności zawodowej, np. statusu bezrobotnego, form poszukiwania pracy, rodzaju pracy zawodowej,

* danych społeczno-demograficznych, np. stanu cywilnego, związków nieformalnych, poziomu wykształcenia, okresów emigracji.

Dane są bezpieczne, nie obawiaj się. Chroni je tajemnica statystyczna.

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2021

Baner. Po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle.

Gmina Babiak realizuje w 2021 roku zadanie, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2021”

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 150.420,00 zł
( umowa dotacyjna nr 23.11/20 z dn. 31.12.2020 r.).

Całkowita wartość projektu: 178.999,80 zł.

Cele projektu: organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 8 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Babiak.

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

  • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
  • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
  • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika – wpisz poprawny PESEL lub NIP

Więcej „Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika”

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 33 lub 26 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem:

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,07 %38,93 %brak wskazań
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań40,32 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,  62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, żepodmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,810 %30,975 %0,000 %
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań74,48 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,               62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe