image_pdfimage_print

Urząd Gminy w Babiaku rozpoczął oficjalne przyjmowanie wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

 

 

Informujemy, że Urząd Gminy w Babiaku rozpoczął oficjalne przyjmowanie wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach

Do zakupu uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, której przyznano dodatek węglowy lub spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania, o których mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.

Warunki zakupu:

 1. Przewidywane sortymenty węgla to: groszek i orzech.
 2. Wnioskodawca może zakupić maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 3. Cena za 1 tonę węgla wyniesie nie więcej niż 2000 zł brutto.
 4. Cena wskazana w punkcie 3 nie zawiera kosztów transportu węgla z miejsca składowania na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Koszt ten ponosi nabywca.
 5. Wnioski należy składać do: 15 grudnia 2022 r. – na zakup węgla do końca 2022 r. oraz do 15 kwietnia 2023 r. – dla zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 6. Na potrzeby usprawnienia późniejszego transportu, płatności i obsługi wniosków – prosimy o wnioskowanie o ilości zaokrąglone do 0,5 t.

Składanie wniosków:

 1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku, w dniach i godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP Urzędu Gminy lub adres mailowy: sekretariat@babiak.org.pl).
 2. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Wnioski niekompletne, np. pozbawione podpisów będą odrzucone.
 4. We wniosku prosimy o wpisanie przynajmniej nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail – celem nawiązania kontaktu z Państwem po otrzymaniu przez Gminę węgla.

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Babiaku oraz zamieszczony poniżej.

>> Wniosek o preferencyjny zakup węgla<<

Rodzaj, jakość i ilość paliwa stałego będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu, w odniesieniu do naszej Gminy – będzie to spółka Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach.

Na dzień 28 listopada 2022 r. paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest jeszcze dostępne.

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/363/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Babiak oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy/Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 16listopada 2022 r. do 23grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5,62-620 Babiak (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@babiak.org.pl.

Załączniki:

Formularz_uwag_konsultacje_społeczne ( aby pobrać proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „zapisz link jako…” )

Strategia_Rozwoju_Gminy_Babiak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Bogusławice, (dz. o nr ew. 4/1) oraz Zakrzewo (dz. o nr ew. 108) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

                                                  Wójt Gminy Babiak

                                              /-/ Wojciech Chojnowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak (część dz. o nr ew. 697), będącej własnością Gminy Babiak..
Wykaz umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak

Okólnik

O  k  ó  l  n  i  k

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniu 18 maja 2022 r, oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 3 czerwca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK: WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), Gmina Babiak ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia                16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371
ze zm.).

2. Data publikacji ogłoszenia: 26 maja 2022 roku.

3. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Babiak – reprezentowana przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego, adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.).

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Przewozy autobusowe na istniejących w dniu zawarcia umowy lub utworzonych w trakcie obowiązywania umowy, liniach komunikacyjnych  w publicznym transporcie zbiorowym w transporcie drogowym na terenie Gminy Babiak o charakterze użyteczności publicznej.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i terminy rozpoczęcia świadczenia usług:

Zawarcie umowy: grudzień 2022 roku, świadczenie usług: od 01 stycznia 2023 roku.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

8.1 Biuletyn Informacji Publicznej organizatora: http://bip3.wokiss.pl/babiak/index.php,

8.2 Strona internetowa organizatora: https://www.babiak.org.pl/,

8.3 Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak