1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak (część dz. o nr ew. 697), będącej własnością Gminy Babiak..
Wykaz umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy
XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak
Spotkania konsultacyjno-warsztatowe
Okólnik

O  k  ó  l  n  i  k

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniu 18 maja 2022 r, oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 3 czerwca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK: WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
Spotkania konsultacyjno-warsztatowe

informacja zewnętrzna - stoważyszenie Wielkopolska Wschodnia  - spotkania warsztatowe
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), Gmina Babiak ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia                16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371
ze zm.).

2. Data publikacji ogłoszenia: 26 maja 2022 roku.

3. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Babiak – reprezentowana przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego, adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.).

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Przewozy autobusowe na istniejących w dniu zawarcia umowy lub utworzonych w trakcie obowiązywania umowy, liniach komunikacyjnych  w publicznym transporcie zbiorowym w transporcie drogowym na terenie Gminy Babiak o charakterze użyteczności publicznej.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i terminy rozpoczęcia świadczenia usług:

Zawarcie umowy: grudzień 2022 roku, świadczenie usług: od 01 stycznia 2023 roku.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

8.1 Biuletyn Informacji Publicznej organizatora: http://bip3.wokiss.pl/babiak/index.php,

8.2 Strona internetowa organizatora: https://www.babiak.org.pl/,

8.3 Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

Informacja o realizacji przez Gminę Babiak projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022, Oś priorytetowa V
Ankieta ws. Strategii Rozwoju Gminy Babiak

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babiak, zwracamy się z prośbą
o wypełnienie ankiety (link do ankiety poniżej). Ankieta jest anonimowa.
Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy.
Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Uwaga! Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na herb gminy Babiak.

https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-babiak/

 
Nabór wniosków w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Babiak otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów od wnioskodawcy do miejsca odbierania odpadów, podatku VAT oraz części kosztów niepokrytych z dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. 

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) muszą wygenerować przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku – http://babiak.org.pl

Rolnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w programie są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca, tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poloniszu.

Informacja o terminie zbiórki zostanie przekazana w najbliższym czasie rolnikom.

UWAGA!

Odpady przekazywane do punktu zbierania muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane i wydzielone według niżej określonych kategorii:

– odpady z folii rolniczej,
– siatka do owijania balotów,
– sznurek do owijania balotów,
– opakowania po nawozach,
– opakowania/worki typu Big Bag.

Każda kategoria odpadów winna być dostarczona na miejsce zbiórki, w taki sposób, aby umożliwić jej zważenie na wadze przenośnej (np. zapakowana w Big-Bagi związane sznurkiem). Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją tego zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babiaku, pok. 34 lub pod nr tel. 63 27 11 071 wew. 139.

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Formularz de minimis
Ankieta internetowa – Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

SZANOWNI MIESZKAŃCY OBSZARU STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”!
Zapraszamy serdecznie do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety internetowej (link na dole postu) .
Funkcjonowanie naszej Lokalnej Grupy Działania opiera się na realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta wdrażana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest realizacja potrzeb mieszkańców Państwa zdanie jest dla nas bardzo istotne.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc w procesie monitoringu i ewaluacji, poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej dot. badania poziomu satysfakcji mieszkańców (link na dole postu) Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii.
W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD tel. 63 245 18 58, email biuro@wielkopolskawschodnia.pl
Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1b37b54c&&b=c5611b895&&c=29498ca6