Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie 62-620 Babiak
Tel./fax:  (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

 I. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
a) zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 2500 mb w tym:
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń,
– odmulenie przepustów.
b) zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 2500 mb w tym:
-wykoszenie  i wygrabienie  porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.
Ww. prace należy wykonać mechanicznie.
2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno do zadania nr 1 i nr 2)
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz    innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę   podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem       bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził   wizję lokalną terenu wykonania robót.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019 r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 11.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 23 sierpnia 2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– Cena 100% – najniższa cena,
– Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść  w czasie realizacji projektu,
– Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie
– Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,  obejmującą  wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716,
e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załączniki:

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr IV-1
Załącznik nr IV-2

Unieważnienie zapytania ofertowego.

Gminna Spółka Wodna w Babiaku                                                      Babiak, 30 lipca 2019 r.
Poznańska 24
62-620 Babiak

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku informuje o unieważnieniu zapytania o cenę Nr 1/2019 z dnia 16.07.2019 r. na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Babiak” ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych zaplanowanych w budżecie spółki na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                (-) Tadeusz Sierakowski

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

Znak  GSW.2.2019

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2017 poz.1566.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień: 11 kwietnia 2019 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Urzędu Gminy  w Babiaku z następującym projektem porządku obrad: Więcej „Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.”

WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2017.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1.2017 na ,,Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak„.

 1. Liczba otrzymanych ofert – 4
 2. Liczba odrzuconych ofert – 2
 3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
 4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak

 1. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną   i najwyższą ceną:

Dwie złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru-najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak
Oferta wybrana  – 6 410,65 zł. (brutto)
Oferta z najniższą ceną    – 6 410,65 zł. (brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 13 087,33 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Ireneusz Wiśniewski
Jerzy Pietrzak
Zbigniew Witaszek

Zapytanie ofertowe nr 1/2017.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna

Spółka Wodna w Babiaku

Adres:

ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie gminy Babiak długości 6 500 mb.
2. Cena oferty powinna dotyczyć odcinka 1000 mb w tym:
– odmulania dna rowu do głębokości 0,3 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowania urobku,
– usunięcia zakrzaczeń,
– odmulenia przepustów.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

Pełny tekst oferty: 

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

                     Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 30 marca 2017 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  przyjęcia planu pracy i budżetu na 2017 r.,
 •  ustalenia stawki składki członkowskiej na 2017 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

    10. Zapytania i wolne wnioski.
 

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

 Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości prowizji dla sołtysów.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Sprawozdanie finansowe gminnej spółki wodnej w Babiaku za rok 2016.

 

WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016 na ,”Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1. Liczba otrzymanych ofert – 4
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak ,ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą cena i najwyższą ceną:
Złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru – najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak , ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

6.
Oferta wybrana               – 5 608,80 zł. (brutto).
Oferta z najniższą ceną    – 5 608,80 zł.(brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 9 827,70 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Piotr Kamiński
Ireneusz Wiśniewski
Zbigniew Witaszek