Lokalizacja punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, iż zorganizował na terenie pięciu miejscowości, w których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne tzw. „gniazda zbiorcze” służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Każde gniazdo wyposażone zostało w pojemniki przeznaczone do gromadzenia trzech podstawowych frakcji selektywnych tj.: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego, a także w pojemniki o pojemności 1100 litrów – na zmieszane odpady komunalne.

Przypominamy, iż pozostałe odpady tzw. problemowe typu wykładzina, uszkodzone meble ogrodowe, krzesła, uszkodzony zlew itp. przyjmowane są w PSZOK w Poloniszu.

Poniżej zamieszczamy skany fragmentów map, na których zaznaczono lokalizację gniazd na odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach (miejsca z czerwoną kropką):

Więcej „Lokalizacja punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany systemu gospodarowania odpadami.

Wójt Gminy Babiak informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Babiak od 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami.
Najważniejsze zmiany to:Czyste środowiskow twojej gminie
• zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
• zmiana terminów płatności na kwartalne,
• objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

co wymusza złożenie nowej deklaracji „śmieciowej”.

Więcej „Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Rosną koszty gospodarki śmieciowej

Mija właśnie dwa i pół roku funkcjonowania w kraju tzw. „rewolucji śmieciowej. W bieżącym roku. kolejna już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach wprowadzenie znaczących zmian zarówno w prawnych jak i organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami. Samorząd Gminy Babiak dostosował więc prawo lokalne do obowiązujących przepisów, przyjmując tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”, obowiązujących na terenie Gminy Babiak od dnia 1 stycznia 2016 r. Więcej „Rosną koszty gospodarki śmieciowej”

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK:
Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, przypominamy Mieszkańcom Gminy Babiak o obowiązującym bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości.
spalanie_smieci spalanie_smieci
Więcej „Apel do mieszkańców Gminy BABIAK”

INFORMACJA dotycząca PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BABIAK
dotycząca
PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Babiak korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.
Kanalizacja sanitarna powinna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Nie można jej traktować jako śmietnika na odpady dlatego też, zwracamy się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, owoce, warzywa),
  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki),
  • artykułów higieny intymnej, pieluszek,
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
  • odpadów stałych: piasku, popiołu, szkła, tekstyliów,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych,
    substancji żrących i toksycznych.

PAMIĘTAJMY, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej:
zwiększa koszty utrzymania kanalizacji, powoduje problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków m.in. zalewanie piwnic w budynkach, brak drożności sieci, podlega przepisom karnym: karze grzywny określonej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).