DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI po nowemu…

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI po nowemu…

 

8 listopada 2019 r. Rada Gminy Babiak przyjęła Uchwałę Nr XI/126/19  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10648)  dotyczącą określenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe formularze zostały zmienione Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XII/135/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1372).

Zmiana wzoru wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawie śmieciowej), która m.in. dokładnie określiła podmioty, jakie mają być wskazane w dokumencie, zdefiniowała nowy typ nieruchomości, który musi być ujęty w deklaracji oraz ograniczyła czas obowiązywania poprzedniego wzoru. W związku z tym wszystkie miasta i gminy w Polsce wprowadzają podobne zmiany, by dostosować przepisy lokalne do zapisów ustawowych.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklaracje, o których mowa w ww. uchwałach można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak;

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail: ug@babiak.org.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub na skrzynkę podawczą poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej – ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy w Babiaku, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Nieruchomości jednorodzinne i zagrodowe deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne: deklarację składają zarządcy nieruchomości.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.

Wszystkie złożone deklaracje poddawane będą weryfikacji i kontroli pod względem stanu faktycznego istniejącego na danej nieruchomości.

Uchwalony w dniu 8 listopada 2019 r.  i 3 stycznia 2020 r.  przez Radę Gminy Babiak nowy wzór deklaracji obowiązuje od 21 lutego 2020 r.

Nie zmieniają się zasady składania deklaracji, zmianie ulega jedynie formularz.

Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy wzór formularza nie oznacza jednak, że do złożenia deklaracji zobowiązani będą wszyscy płatnicy.

Do złożenia nowej deklaracji  o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać  z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownia.

Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i płacą opłatę za gospodarowanie odpadami  w oparciu o otrzymane zawiadomienie o zmianie stawki.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,    w którym nastąpiła zmiana.

Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:

 • urodzenie dziecka ,
 • zgon mieszkańca nieruchomości,
 • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości,
 • wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
 • powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę,
 • zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jak wypełnić deklaracje

Wzory deklaracji

Deklaracje aktualne do 06.04.2020r.
Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Deklaracje aktualne od 07.04.2020r.

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Jak wypełnić deklaracje

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Wójt Gminy BABIAK zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2020 r.  Rada Gminy BABIAK podjęła uchwałę nr XII/134/20 (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 1371) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 51,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.: – 2,00 złote od osoby miesięcznie.**

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
 1. pojemnik lub worek o pojemności 80 l –   3,94 zł;
 2. pojemnik lub worek o pojemności 120 l  –   5,91 zł;
 3. pojemnik lub worek o pojemności 240 l  – 11,82 zł;
 4. pojemnik o pojemności 360 l –  17,73 zł;
 5. pojemnik o pojemności 1100 l –  54,18 zł;
 6. pojemnik (dzwon) o pojemności 1500 l –  73,88 zł;
 7. pojemnik (dzwon) o pojemności 2500 L – 123,14 zł;
 8. pojemnik (kontener) o pojemności 5000 l – 246,27 zł;
 9. pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l – 344,78 zł;
 10. pojemnik (kontener) o pojemności 10000 l – 492,54 zł.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  bioodpady i  dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Babiaku, w pokoju 34.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5  (pok. nr 34), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

 • I rata – za miesiące I-III  – do dnia 15 marca danego roku;
 • II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
 • III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
 • IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.

Jak wypełnić deklaracje

Wzory deklaracji

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

Deklaracja dla właściciel / zarządca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
PDF DOC ODT

 

 

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wójt Gminy Babiak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa i adres
podmiotu
Numer telefonu Rodzaj zbieranych odpadów
z działalności rolniczej
Folia Sznurki Opony
1. PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask
(43) 675 15 385

605 684 846

TAK    
2. Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
601 236 867 TAK TAK  
3. Ekopack Sp. Z o.o.
ul. Hurtowa 1
62-510 Konin
63 249 79 79 TAK TAK  
4. Jopek recykling
Dawid Jopek

Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
667 429 619 TAK TAK TAK
5. Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
(61) 281 06 11     TAK
6. Somex Sp. z o.o.

Sompolinek 10

62-610 Sompolno

(odpady można dowieźć własnym transportem bez opłaty za odbiór, pod warunkiem, że odpady będą bez zanieczyszczeń)

696 490 246 TAK    

 

Lokalizacja punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, iż zorganizował na terenie pięciu miejscowości, w których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne tzw. „gniazda zbiorcze” służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Każde gniazdo wyposażone zostało w pojemniki przeznaczone do gromadzenia trzech podstawowych frakcji selektywnych tj.: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego, a także w pojemniki o pojemności 1100 litrów – na zmieszane odpady komunalne.

Przypominamy, iż pozostałe odpady tzw. problemowe typu wykładzina, uszkodzone meble ogrodowe, krzesła, uszkodzony zlew itp. przyjmowane są w PSZOK w Poloniszu.

Poniżej zamieszczamy skany fragmentów map, na których zaznaczono lokalizację gniazd na odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach (miejsca z czerwoną kropką):

Więcej „Lokalizacja punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany systemu gospodarowania odpadami.

Wójt Gminy Babiak informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Babiak od 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami.
Najważniejsze zmiany to:Czyste środowiskow twojej gminie
• zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
• zmiana terminów płatności na kwartalne,
• objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

co wymusza złożenie nowej deklaracji „śmieciowej”.

Więcej „Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Rosną koszty gospodarki śmieciowej

Mija właśnie dwa i pół roku funkcjonowania w kraju tzw. „rewolucji śmieciowej. W bieżącym roku. kolejna już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach wprowadzenie znaczących zmian zarówno w prawnych jak i organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami. Samorząd Gminy Babiak dostosował więc prawo lokalne do obowiązujących przepisów, przyjmując tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”, obowiązujących na terenie Gminy Babiak od dnia 1 stycznia 2016 r. Więcej „Rosną koszty gospodarki śmieciowej”

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK:
Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, przypominamy Mieszkańcom Gminy Babiak o obowiązującym bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości.
spalanie_smieci spalanie_smieci
Więcej „Apel do mieszkańców Gminy BABIAK”

INFORMACJA dotycząca PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BABIAK
dotycząca
PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Babiak korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.
Kanalizacja sanitarna powinna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Nie można jej traktować jako śmietnika na odpady dlatego też, zwracamy się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:

 • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, owoce, warzywa),
 • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki),
 • artykułów higieny intymnej, pieluszek,
 • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
 • odpadów stałych: piasku, popiołu, szkła, tekstyliów,
 • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych,
  substancji żrących i toksycznych.

PAMIĘTAJMY, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej:
zwiększa koszty utrzymania kanalizacji, powoduje problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków m.in. zalewanie piwnic w budynkach, brak drożności sieci, podlega przepisom karnym: karze grzywny określonej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).

Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Z E S T A W I E N I E
informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze m.):

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Babiak odbiera firma TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. Oddział Koło, ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło (tel. 63 261 96 87).

Gmina Babiak nie podęła uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w związku z czym zgodnie z art. 6 ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Lp.

Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON  

NIP

 

REGON

Data wpisu

do rejestru

Tel. kontaktowy
 

1.

 

RDR.1.02.2012

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

Andrzej Bakun

Roztoka 6,62-513 Krzymów

 

665-181-26-99

 

310033956

 

17.02.2012

 

63) 249-39-98

2. RDR.2.06.2012 Miejski Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

666-196-84-63 311601084 22.06.2012 63 272 21 39
3. RDR.3.07.2012 Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno

666-00-03-887 311080343 23.07.2012 63 271 41 65
4. RDR.4.10.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,

62-540 Kleczew

665-296-32-71

 

301634884

 

23.10.2012 63 270 14 00

 

5. RDR.5.11.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.

ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

666-000-12-14 310018543 27.11.2012 63 242 82 76
6. RDR.6.11.2012 TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 775-000-05-16 610281538 27.11.2012 63 261 96 87
7. RDR.7.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

6652988472 302019365 15.03.2013
8. RDR.8.10.2013 Zakład Zaopatrzenia „HYDROSTAL” Sp.J. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 665-100-06-07 310170535 09.10.2013 63 244 57 53
9. RDR.10.01.2014 P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak

ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec

665-180-43-00

 

311019020

 

30.01.2014 695 997 304

2. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Cały strumień odpadów komunalnych pochodzący z nieruchomości zamieszkałych zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin tj. przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwą dla regionu VIII, w skład którego wchodzi Gmina Babiak (zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”).

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Gmina Babiak w 2014 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:
1) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 66,8 % (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wymagany poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. powinien wynosić 50 % lub mniej) – poziom nieosiągnięty.
2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 17,31 % (przy wymaganym poziomie równym 14 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) – poziom osiągnięty.
3) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 100 % (przy wymaganym poziomie równym 38 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).
Odpady rozbiórkowe powstałe w roku 2014 w nieruchomościach zamieszkałych i przekazane przez mieszkańców gminy do PSZOK w Poloniszu były zagospodarowane w całości u źródła tj. posłużyły m.in. jako budulec do utwardzania lokalnych dróg. W związku z tym, że odpady te nie były odebrane za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w imieniu gminy, nie były one ewidencjonowane i nie uwzględniono ich w sprawozdaniu wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.

4. Punkty Selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w m. Polonisz (przy Oczyszczalni Ścieków).

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest GMINA BABIAK.
Punkt ten świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Można do niego dostarczać na bieżąco, w ramach opłaty wskazanej w deklaracji, odpady z podstawowych frakcji zbieranych selektywnie, tj.:

• papier, tekturę, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania,
• szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
• tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości).

oraz tzw. odpady „problemowe”:

• ulegające biodegradacji, w tym zielone,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte baterie i akumulatory,
• świetlówki,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,
• budowlane i rozbiórkowe,
• popiół z palenisk domowych,
• przeterminowane farby, lakiery, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Ponadto we wszystkich punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak mieszkańcy mogą pozbywać się przeterminowanych leków. Adresy tych punktów to:

1) Punkt apteczny „ESKULAP”, Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak,
2) Apteka „RODZINNA”, Plac Wolności 10, 62-620 Babiak,
3) Apteka „POD JEMIOŁĄ”, Plac Wolności 13, 62-620 Babiak,
4) Apteka „VITAFARM”, ul. Warszawska 16, 62-620 Babiak.

Z kolei zużyte baterie i akumulatory zbierane są we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie gminy Babiak oraz w Urzędzie Gminy w Babiaku i PSZOK w Poloniszu.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka i in.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.
Co zrobić ze zużytym sprzętem?

• oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Polonisz gm. Babiak.
• oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Sporządził:
Maria Wiśniewska
Michał Żółtowski