image_pdfimage_print

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/23   z dnia 08.02.2023 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 wybrano następujące oferty:

a) Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (6.000,00 zł).

b) Zorganizowanie XIV Biegu i Marszu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej połączonej       z Powitaniem Lata oraz obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.000,00 zł).

c) Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka      oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (9.000,00 zł).

Na realizację zadania pn. „Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego” nie złożono żadnej oferty. Na realizację zadania przewidziana była kwota 3.000,00 zł.

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA                                           I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym                   i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2023 w zakresie wspierania                                i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez dwa lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 3/23 z dnia 27.01.2023 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych OZTS Południowa Wielkopolska i organizacją zawodów – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (8.000,00 zł).

b)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A oraz w grupach młodzieżowych: junior młodszy, młodzik młodszy i orlik – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (62.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (20.000,00 zł).

 

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

 

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 20 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:132,00 zł (110 litrów x 1,20 zł )z 1ha użytków rolnych oraz 48 zł ( 40 l x1,20 zł) z 1 średniej  rocznej liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

Wzór_wniosku_akcyza_2023

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KLULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2023

ZARZĄDZENIE nr 236/23

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2023 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 1327 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

b)     Zorganizowanie XIV Biegu i Marszu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej połączonej z Powitaniem Lata oraz obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego.

d)     Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KLULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2023”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023

ZARZĄDZENIE nr 235/23

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 05 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2023 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 1327 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych OZTS Południowa Wielkopolska i organizacją zawodów.

b)     Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A oraz w grupach młodzieżowych: junior młodszy, młodzik młodszy i orlik.

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023”