image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2021 rok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13.10.2020 r. i zostaną zakończone dnia 21.10.2020 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania poniżej lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak , na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Stadion z nowym nawadnianiem

Klub „NAŁĘCZ” – BABIAK pozyskał dotację w wysokości 10 000 zł. Dotacja pochodzi z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

Dotacje przeznaczono na wykonanie systemu nawadniania boiska na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku. Oferent zobowiązał się w ramach tych pieniędzy zakupić i zamontować pompę o mocy 3 kW, dostarczyć 6 sztuk elektrozaworów wraz z montażem, oraz przeszkolić osobę odpowiedzialną za obsługę systemu.

Prace wykonano zgodnie z terminem i bez zastrzeżeń.

XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK

XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK dobędzie się 30 września 2020 r. tj. środa o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Kiejsze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Polonisz i Babiak,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Polonisz w drodze przetargu.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/…/ Ireneusz Wiśniewski

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Ogłoszenie nr 18/2020

logo sww2


Ogłoszenie nr 18/2020
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 1. Zakres tematyczny
  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.)
 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
  – cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej
  – cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną
  – wskaźniki: 19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 2
 3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
  05.10.2020 r. – 23.10.2020 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 4. Forma i intensywność wsparcia
  – refundacja – do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych
  – refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
 5. Dostępny limit środków
  378 945,27 zł
 6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
  Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.
  Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
  a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie),
  b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD.
  UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)
 8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.
  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 9. Informacje dodatkowe
  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378 fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie nr 17/2020

logo sww2


Ogłoszenie nr 17/2020
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 1. Zakres tematyczny
  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.)
 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
  – cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia, aktywizacja ruchowa mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego
  – cel szczegółowy: 2.1. Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców opartej na wzmacnianiu potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru Wielkopolski Wschodniej
  – wskaźniki: 2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2
 3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
  05.10.2020 r. – 23.10.2020 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 4. Forma i intensywność wsparcia
  – refundacja – do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych
  – refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
 5. Dostępny limit środków
  257 699,45 zł
 6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
  Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.
  Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
  a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie),
  b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD.
  UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)
 8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.
  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 9. Informacje dodatkowe
  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD
  tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378 fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie nr 16/2020

logo sww2


Ogłoszenie nr 16/2020
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 1. Zakres tematyczny
  podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)
 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
  – cel ogólny: 1. Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej
  – cel szczegółowy: 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD
  – wskaźniki: 1A. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 4
 3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
  05.10.2020 r. – 23.10.2020 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 4. Forma i intensywność wsparcia
  premia 80 000,00 zł
 5. Dostępny limit środków
  400 000,00 zł
 6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
  Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.
  Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 9 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
  a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie), b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD, c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,
  d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,
  e) w przypadku osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR – dokument z właściwego miejscowo urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku w Biurze LGD
  UWAGA !!! Załącznika dodatkowego, oświadczenia Wnioskodawcy, oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz dokumentu potwierdzającego status osoby bezrobotnej nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)
 8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.
  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
 9. Informacje dodatkowe
  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD
  tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378 fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

logo sww2

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,  w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty telefoniczne bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów .W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.

W punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów.

UWAGA – w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną  
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne doradztwo odbędzie się wyłącznie telefonicznie.

Doradcy gminni będą do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów według poniższego harmonogramu:

Gmina Babiak – informacji udziela
Pan Radosław Bartczak
Nr tel:721-666-177 16.09.2020 w godz. 17.00-19.00 22.09.2020 w godz. 16.00-19.00 24.09.2020 w godz. 16.00-19.00 29.09.2020 w godz.  17.00-18.00  
Gmina Koło – informacji udziela
Pan Marek Szałek
Nr tel:(63)272-03-65 15.09.2020 w godz. 15.30-17.30 17.09.2020 w godz. 15.30-17.30 22.09.2020 w godz. 15.30-17.30 23.09.2020 w godz. 15.30-17.30 24.09.2020 w godz. 15.30-16.30
Gmina Krzymów – informacji udziela
Pan Radosław Szulc
Nr tel: 667 830 859 16.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 17.09.2020 w godz.-15:30-17:00 23.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 24.09.2020 w godz. -15:30-17:00 30.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 01.10.2020 w godz. – 15:30-17:00  
Gmina Sompolno – informacji udziela
Pani Justyna Zielińska
Nr tel: 695-031-862 14.09.2020 w godz. 15.30-17.30 15.09.2020 w godz. 15.30-17.30 16.09.2020 w godz. 15.30-17.30 21.09.2020 w godz. 15.30-17.30 23.09.2020 w godz. 15.30-16.30
Gmina Wierzbinek – informacji udziela
Pan Radosław Wietrzykowski
Nr tel:(63) 261 13 80 wew 214 14.09.2020 w godz. 15.30 – 18.00 16.09.2020 w godz. 15.30 – 18.00 17.09.2020 w godz. 15.30 – 17.30 21.09.2020 w godz. 15.30 – 17.30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 – Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zebrania sołeckie

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania sołeckie dotyczące funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach:

Janowice – 15 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 11:00

Nowiny Brdowskie – 18 września 2020 r. ( piątek ) o godz. 18:00 w OSP Brdów

Dębno Królewskie – 20 września 2020 r. ( niedziela) o godz. 15:00

Lubotyń – 23 września 2020 r. ( środa ) o godz. 18:00

O kolejnych zebraniach będziemy informować na bieżąco.W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zabieranie ze sobą maseczek oraz rękawiczek ochronnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.