Otwarty konkurs ofert – pożytek publiczny.

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Podstawa prawna: art.11 ust.2, art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.688 ze zm.) oraz projekt budżetu Gminy Babiak na rok 2020.

Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków:

1.      Zadanie pod nazwą: „ Prowadzenie sekcji piłki ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego”, kwota przeznaczona na to zadanie to 12.000,00 zł.

Celem zadania jest: Poprawa umiejętności zawodników gry w piłkę ręczną i tenisa stołowego oraz zorganizowanie turnieju celem promocji gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 01.02.2020 r. do 27.12.2020 r.

2.      Zadanie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie A seniorów i w grupie „MŁODZIK STARSZY””, kwota przeznaczona na to zadanie 57.000,00 zł.

Ogłoszenie: http://bip3.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=2347

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie (13 powiatów) od 00:00/05.01 do
09:00/05.01.2020 temp. min. około -2 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów:
gnieźnieński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, ostrowski, ostrzeszowski,
pleszewski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 15:00/04.01 do
22:00/04.01.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.

XII Sesja Rady Gminy Babiak.

XII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 3 stycznia 2020 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej,
e) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
f) podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przyjętymi poprawkami.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich
przegłosowanie,
h) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia
09 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babiak na rok
szkolny 2019/2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych
na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
14. Sprawozdania roczne z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Babiak
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Wnioski i zapytania sołtysów.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Babiak.

Ostrzeżenie meteo – oblodzenie

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 21:00/27.12 do 08:00/28.12.2019 temp. min. ok. -2st., przy gruncie ok. -3st., ślisko.

Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.