image_pdfimage_print

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/f085b078-7ae1-4

Transmisja wideo:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.09.2022 r. i zostaną zakończone dnia 15.09.2022 r. o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku

 

Projekt uchwały.

Formularz konsultacyjny

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.09.2022 r. i zostaną zakończone dnia 15.09.2022 r.  o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Załączniki:

projekt uchwały_2023

formularz_konsultacji_2023

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nr 2/2022

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

http://bip3.wokiss.pl/babiak/zasoby/files/pliki/rolnictwo/wykaz-nr-2-2022-nieruchomo%C5%9Bci-przeznaczonych-do-dzierzawy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak (część dz. o nr ew. 697), będącej własnością Gminy Babiak..
Wykaz umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak

Usuwanie odpadów azbestowych 2022

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 08-19 sierpnia 2022 roku  przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2021-2022”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

• posiadać tytuł prawny do obiektu,

• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,

• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – formularz informacji w odniesieniu do pomocy de minimis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin

Zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 14 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem: