Wnioski o tarczę złożysz tylko przez Internet

Logo ZUS

 Wnioski o Tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek oraz o dodatek solidarnościowy, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca br. wnioski, między innymi o  dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek, udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem PUE.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Złożenie wniosku drogą elektroniczną, pozwala uniknąć błędów, a elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby wszystkie niezbędne informacje zostały wprowadzone. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1
Obszar województwo: wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 21:00 dnia 07.06.2020 do godz. 09:00 dnia 08.06.2020
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

XVI Sesja Rady Gminy Babiak

XVI SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 17 czerwca   2020 r. tj.  środa  o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.  
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Raport o stanie Gminy Babiak:

a) przedstawienie raportu Gminy,
b) debata nad raportem Gminy,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za  2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok,
b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2019 rok,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy   i  sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania  budżetu gminy Babiak za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z  opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy  dot. wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2019 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, 
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi          

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2020-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Koło na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek  na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnego klubu dziecięcego.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza.

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

 1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska – pobierz
 2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz – pobierz
 3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

W związku ze wznowieniem terminów procesowych informujemy, że zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów w terminie od dnia 24 maja do dnia 11 czerwca 2020 r.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.

Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomaracja poznańska – pobierz
Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz – pobierz
Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie  wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.

Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce –  Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być  ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Od czerwca zmienią się limity zarobków na emeryturze i rencie. Sprawdź, ile możesz sobie dorobić!

Fakt, że jesteśmy emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie możemy być nadal aktywni zawodowo. Jeżeli chcemy, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. i zmienią się za trzy miesiące.            

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:

 • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja w sprawie zgłaszania szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniach 15 – 20 kwietnia  i 13-15 maja 2020 r, oraz ze zgłoszeniami przez producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 10 czerwca 2020 r.

Wniosek o oszacowanie szkód.

Zdalna Szkoła +

Loga Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej npolskiej, logo, centrum projektów cyfrowa szkoła, logo unia europejska.

Gmina Babiak realizuje umowę o powierzenie grantu nr 6661002045  z dnia 27.05.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt obejmuje zakup 30 szt. laptopów na potrzeby szkół, które prowadzą zdalne nauczanie.
Wartość dofinansowania: 72.877,50 zł.

Sprzęt trafił do następujących szkół:

 • Zespół Szkół w Brdowie – 4 szt.
 • Zespół Szkół w Bogusławicach – 11 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Babiaku – 15 szt.

Zakupu sprzętu dokonano w dniu 25.05.2020 r.