Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

od dnia 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.
od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015r.,
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669). Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

Wniosek

Wójt Gminy
(-) Wojciech Chojnowski

Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u informuje, że w 2015 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które zawarły związek małżeński w 1965 roku i  trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są zainteresowane nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  prosi się o zgłoszenie powyższego w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   – w terminie do dnia   30 stycznia 2015 roku.

Informacja o zmianie siedziby SPP oddział w Koninie.

Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (SPP) Oddział w Koninie zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy swą działalność statutową i przekazuje dotychczasowe obowiązki  w służbie poszkodowanym  z dniem 1 stycznia 2015 roku Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Niepodległości nr 16/18, nr telefonu 62 854-15-28.

Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy w potrzebach informacyjnych mogą kontaktować się od Nowego Roku 2015 pod wyżej wymienionym adresem.

Prezes Oddziału Terenowego
w Koninie

Jerzy Majewski

III Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że III SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. tj. piątek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokółu II/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2015-2020.
9. Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
10. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak w drodze
przetargu.
11. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Babiak.
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Orszak Trzech Króli

Przemarsz i występy w GOKiBP, tak uczczono Święto Trzech Króli. Organizatorami uroczystości byli: Parafia Rzymsko-katolicka w Babiaku pw. Przemienienia Pańskiego oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Obchody rozpoczął orszak Trzech Króli, który wyruszył spod Urzędu Gminy. W tym roku w osoby króli wcielili się: Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy Babiak, Marek Kompanowski – Radny Gminy Babiak oraz Paweł Drapiński – Rady i jednocześnie sołtys Sołectwa Babiak. Więcej „Orszak Trzech Króli”

Czerwony prezent

krew_2014W Mikołajki krwiodawcy z Gminy Babiak podarowali osobom potrzebującym jeden z najcenniejszych prezentów, jaki może otrzymać chora osoba – krew. Do ambulansu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku ustawiały się kolejki ochotników.  Łącznie w akcji udział wzięło 43 krwiodawców i udało się pozyskać przeszło 19 litrów krwi.  Była to już druga tego typu akcja. W pierwszej udział wzięły 53 osoby. Koordynatorem  przedsięwzięć jest Urząd Gminy w Babiaku, który nawiązał ścisłą współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.  Akcja ta cieszy się ciągłym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy.