Podziel się kroplą krwi!

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że planowane jest przeprowadzenie na terenie Gminy Babiak akcji poboru krwi. Warunkiem przyjazdu mobilnego punktu poboru krwi jest jednak zebranie minimum 40 osób, które zadeklarują swoje uczestnictwo. W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób wyznaczony zostanie termin akcji, o którym poinformujemy w terminie późniejszym.
Zapisów można dokonywać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) lub telefonicznie na numer (63) 27 11 071 do dnia 30.05.2014 r.

Bezpłatne badania słuchu

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 23.05.2014 r. (piątek) w godzinach 8:00-11:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku będą prowadzone bezpłatne badania słuchu. Wiemy jak ciężko jest osobom starszym dotrzeć do specjalistów ze względu na odległość jaka dzieli miejsce zamieszkania pacjenta od poradni audiologicznej i laryngologicznej, dlatego niniejsza akcja pozwoli na sprawdzenie słuchu w Babiaku. Oprócz bezpłatnych badań słuchu będzie możliwość bezpłatnego przymierzenia aparatu słuchowego.

Chrońmy ptaki zamieszkujące budynki!

Wiele gatunków ptaków, w tym gatunki chronione, żyją obok nas, w budynkach w których mieszkamy. Pozbawione naturalnych siedlisk przystosowały się do zmiennego otoczenia i zaczęły wykorzystywać budowle stworzone przez człowieka jako miejsca zakładania gniazd. Modernizacja budownictwa nie musi oznaczać niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. Wystarczy zastosować się do kilku zaleceń, m.in.: Więcej „Chrońmy ptaki zamieszkujące budynki!”

K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski

W dniach 23-27 kwietnia 2014 roku na łowisku Gosławice odbyły się prestiżowe zawody wędkarskie „Rozpoczęcie Sezonu z Karp Max i Starbaits 2014„ . W zawodach wzięło udział 20 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Podczas tegorocznych zawodów pobite zostały wszystkie dotychczasowe rekordy. Złowiono aż 185 karpi i 1 amura o łącznej wadze 1853 kg.

Więcej „K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski”

XXXVII Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXVII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 07 maja 2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVI/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Babiak za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2013 rok,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2013 rok,
c) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Babiak za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2013 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu
budżetu gminy Babiak za 2013 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy
dot. wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2013 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
10. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Babiak.

Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014

W poniedziałek 14 kwietnia ruszył finał II edycji Listów dla Ziemi Fundacji Ekologicznej Arka. Do końca kwietnia ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski zasiądzie do pisania listów. W tysiącach placówek zorganizowane zostaną specjalne ekologiczne działania, a w największych miastach odbędą się eventy, które będą zwracały uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza. Więcej „Ruszył finał Listów dla Ziemi 2014”

Informacja dla rolników.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo wielkopolskie
Powiat Koło
Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Łamliwość źdźbła zbóż i traw

Data publikacji komunikatu: 2014-04-15
Szczegóły:
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża łamliwość źdźbła zbóż i traw. Więcej „Informacja dla rolników.”

Informacja dla rolników

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo wielkopolskie
Powiat Koło

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Data publikacji komunikatu: 2014-04-04
Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
Więcej „Informacja dla rolników”