image_pdfimage_print

Międzynarodowe Targi FERMA

Szanowni Państwo!

Hala ATLAS ARENA w Łodzi po raz trzeci gościć będzie w dniach 28 lutego – 2 marca 2014 r. Międzynarodowe Targi FERMA (FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU).
Przesyłając informacyjnie w załączeniu kilka bezpłatnych kart wstępu chcielibyśmy już dziś prosić Państwa o pomoc w zorganizowaniu grupowych przyjazdów hodowców na targi.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o targach wśród hodowców. Wszyscy chętni otrzymają bezpłatne zaproszenie – prosimy o przekazanie zapotrzebowania na liczbę bezpłatnych kart wstępu. W tym roku nowością jest obiad, który otrzyma każdy z uczestników grupy. ;
Tradycyjnie zapewniamy dofinansowanie przyjazdów grupowych. Na naszej stronie internetowej www.targiferma.com.pl – w zakładce „DLA GOŚCI” znajdziecie Państwo:
I dokładne informacje na temat zasad dofinansowania (
– regulamin wypłat premii finansowej
– arkusz rejestracyjny grupy
– wzór listy uczestników

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2014 roku.
Do zobaczenia w Łodzi.

Z wyrazami szacunku

Ludwik Apolinarski
Zarząd DLG AgroFood

Mariusz Jabłoński
Kierownik Projektu

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 60-650 Poznań
tel.: +48 61 639 01 17/-18
tek: +48 61 639 09 25 faks: +48 61 858 48 48
agrofood@dlg-pl.pl  www.dlg-agrofood.pl

Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013.

Stowarzyszenie  „Wielkopolska  Wschodnia”  uprzejmie  informuje,  że  w  gminach członkowskich  Stowarzyszenia  zostaną  uruchomione  punkty  bezpłatnego  doradztwa  dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Ich  zadaniem  jest  informowanie  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ramach  działań „Odnowa  i  rozwój  wsi”,  „Małe  projekty”,  „Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw”  oraz  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  objętych  PROW  na  lata  2007-2013 a  także  informowanie  o  działaniach  związanych  z  Lokalną  Strategią  Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
Doradztwo  dla  potencjalnych  beneficjentów  jest  finansowane  ze  środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013,
oś  4  Leader,  działanie  4.31  „Funkcjonowanie  lokalnej  grupy  działania,  nabywanie
umiejętności i aktywizacja”

Gmina Babiak –  informacji udziela Pan Radosław Bartczak
Urząd Gminy w Babiaku, pokój nr 14
w dniach: 27, 28, 29, 30 stycznia 2014 r., w godz. 15.30 – 18.00

Ważna informacja.

Uprzejmie informujemy ze na stronie w zakładce „Informacje” powstała kategoria „Informacje GCZK”, w której będą publikowane komunikaty Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

XXXIII Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że  XXXIII SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. tj.  piątek, o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXII/13  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym   z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
 9. Określenie ceny za 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
  na terenie Gminy Babiak w 2014 roku.
 10. Uchwalenie programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi
  oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na rok 2014.
 12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Narkomanii na rok 2014.
 13. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na
  dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym
  i Przemocą  w Koninie.
 14. Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania
  w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą
  własność Banku Spółdzielczego w Wierzbinku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości  położonej w miejscowości
  Lubotyń, stanowiącej własność Gminy  na nieruchomość położoną w miejscowości
  Wiecinin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
  Wiecinin.
 18. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babiak.                                                                                                Przewodniczący Rady                                                                                           /-/ Ireneusz Wiśniewski

Projekt „PIERWSZY BIZNES”

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 października 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Więcej „Projekt „PIERWSZY BIZNES””

„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze

07 listopada w Szkołach Podstawowych w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie przeprowadzona została trzecia już akcja wyposażania dzieci z klas pierwszych w elementy odblaskowe. W przyszłym roku staną się one już obowiązkowym wyposażeniem każdego pieszego poza obszarem zabudowanym. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, odblaski przekazał dzieciom Pan Paweł Durkiewicz. Wspólnie z przedstawicielem babiackiego Posterunku Policji asp. Piotrem Stawickim przeprowadził wśród dzieci pogadankę na temat ich bezpieczeństwa na drodze. Więcej „„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze”