1

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE. Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późń. zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 28 Koło Łowieckie „KUROPATWA” w Babiaku. Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: - Plan polowań Koła Łowieckiego „KUROPATWA” w Babiaku Właściciel, posiadać lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Babiak. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku (www.babiak.org.pl)

Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego nr 28 „KUROPATWA” Babiak w sezonie 2022/2023