3_G_Ogloszenie_o_naborze_projektow_grantowych_kulturalna

Ogłoszenie nr 3/2017/G dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 1. Zakres tematyczny a) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej b) cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną c) wskaźniki: 19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 5 20. liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1