Opłata

Opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Gmina Babiak wybrała metodę jednej stawki od gospodarstwa domowego.

Numer konta, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320

Ponadto w związku z nowelizacją Ustawy, która zapewniła samorządom elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców, stawkę opłaty zróżnicowano w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
 2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
 6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
 7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.
 • gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 złotych od mieszkańca.
 • Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
  część roku wynosi:
  1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) 175,00 złotych za rok od jednego domku letniskowego;
  b) 200,00 złotych za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) 240,00 złotych za rok od jednego domku letniskowego;
  b) 260,00 złotych za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) pojemności 120 l – w wysokości 25 zł;
  b) pojemności 240 l – w wysokości 42 zł;
  c) pojemności 360 l – w wysokości 56 zł;
  d) pojemności 1100 l – w wysokości 150,00 zł;
  e) pojemności 5000 l – w wysokości 500,00 zł;
  f) pojemności 7000 l – w wysokości 680,00 zł;
  g) pojemności 10000 l – w wysokości 950,00 zł;2) w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  a) pojemności 120 l – w wysokości 40 zł;
  b) pojemności 240 l – w wysokości 67 zł;
  c) pojemności 360 l – w wysokości 90 zł;
  d) pojemności 1100 l – w wysokości 240,00 zł;
  e) pojemności 5000 l – w wysokości 800,00 zł;
  f) pojemności 7000 l – w wysokości 1090,00 zł;
  g) pojemności 10000 l – w wysokości 1520,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie w drodze inkasa;  może także być dokonywana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku nr 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania w czterech ratach płatnych w następujących terminach:
1) I rata – za miesiące I-III – do dnia 15 marca danego roku;
2) II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
3) III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
4) IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.
Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez cześć roku, uiszcza się z góry bez wezwania raz w roku, w terminie do 15 maja danego roku.

UWAGA! W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki.