Opłata

Opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Gmina Babiak wybrała metodę jednej stawki od gospodarstwa domowego.

Ponadto w związku z nowelizacją Ustawy, która zapewniła samorządom elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców, stawkę opłaty zróżnicowano w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
 2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
 6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
 7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.
 • gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 złotych od mieszkańca.
 • Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
  część roku wynosi:
  1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) 175,00 złotych za rok od jednego domku letniskowego;
  b) 200,00 złotych za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) 240,00 złotych za rok od jednego domku letniskowego;
  b) 260,00 złotych za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  a) pojemności 120 l – w wysokości 25 zł;
  b) pojemności 240 l – w wysokości 42 zł;
  c) pojemności 360 l – w wysokości 56 zł;
  d) pojemności 1100 l – w wysokości 150,00 zł;
  e) pojemności 5000 l – w wysokości 500,00 zł;
  f) pojemności 7000 l – w wysokości 680,00 zł;
  g) pojemności 10000 l – w wysokości 950,00 zł;

  2) w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  a) pojemności 120 l – w wysokości 40 zł;
  b) pojemności 240 l – w wysokości 67 zł;
  c) pojemności 360 l – w wysokości 90 zł;
  d) pojemności 1100 l – w wysokości 240,00 zł;
  e) pojemności 5000 l – w wysokości 800,00 zł;
  f) pojemności 7000 l – w wysokości 1090,00 zł;
  g) pojemności 10000 l – w wysokości 1520,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie w drodze inkasa;  może także być dokonywana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku nr 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania w czterech ratach płatnych w następujących terminach:
1) I rata – za miesiące I-III – do dnia 15 marca danego roku;
2) II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
3) III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
4) IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.
Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez cześć roku, uiszcza się z góry bez wezwania raz w roku, w terminie do 15 maja danego roku.

UWAGA! W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki.