Składanie deklaracji

Każdy właściciel nieruchomości, jak również współwłaściciel, zarządca/użytkownik, użytkownik wieczysty bądź inny podmiot władający nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany do złożenia deklaracji (wg wzoru zatwierdzonego przez Radę Gminy Babiak), w której;

  • poda ilość gospodarstw domowych różnicując liczbą osób zamieszkujących nieruchomość,
  •  zadeklaruje czy na nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów,
  •  wyliczy opłatę jaką będzie ponosił za odbiór odpadów komunalnych.

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, na stronie internetowej www.babiak.org.pl  oraz u Sołtysów Sołectw.

W przypadku budynków wielorodzinnych deklaracje wypełnia  wspólnota, w imieniu której czynności  wykonywał będzie zarząd lub zarządca wspólnoty, natomiast w Spółdzielniach  sama Spółdzielnia.

Pierwszą deklarację – trzeba będzie złożyć najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r.W przypadku niezłożenia pierwszej deklaracji w określonym terminie Wójt w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby gospodarstw domowych na nieruchomości, zmiana wielkości gospodarstwa domowego lub  przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny), zmianę taką należy zgłosić na nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Deklarację należy składać:

• w Urzędzie Gminy Babiak – pokój nr 34,

istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Aby to uczynić, dokument trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.