Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

W.3053.7.2018

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym warunków finansowych promocji projektu w mediach lokalnych.


Przedmiotem zlecenia jest publikacja w prasie lokalnej/portalu internetowym o zasięgu lokalnym (tzn. powiatowym) minimum dwóch materiałów miesięcznie wraz ze zdjęciem. Ilość tekstu dla każdego artykułu: maks. strona A5, liczba zdjęć: min. 1, maks. 3. Każdy artykuł dodatkowo opatrzony będzie logotypami projektu. Maksymalna liczba artykułów w ciągu obowiązywania umowy (tj. od stycznia do grudnia) nie przekroczy 48 publikacji. Materiał tekstowy oraz zdjęcia przygotuje Zamawiający. Sposób rozliczenia z Wykonawcą (np. płatności miesięczne czy kwartalne ) zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. Płatność faktur-min. 14 dni od daty otrzymania.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej zawierającej miesięczną zryczałtowaną kwotę za świadczenie usługi promocyjnej zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Ofertę należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularza z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12.00.

Formularz