Walne Zgromadzenie – Gminna Spółka Wodna

                     Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2020.310 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 

15 czerwca 2020 r. tj. poniedziałek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka  Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza  Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie :

– absolutorium dla Zarządu GSW,
– ustalenia stawki składki członkowskiej na 2020 r.

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2020.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Materiały na walne zgromadzenie: