Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888):

 

 1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
 

1.

 

 

 

 

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

Andrzej Bakun

Roztoka 6,62-513 Krzymów

 

665-181-26-99

2. Miejski Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

 

666-196-84-63
3. Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno

 

666-00-03-887
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

 

665-296-32-71

 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

 

666-000-12-14
6. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

 

775-000-05-16
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

 

6652988472
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak

ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec

 

665-180-43-00

 

9. ECOVIR Sp.z o. o.

Ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo

776-170-46-81
 1. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak i część bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami -zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin. Znaczna część bioodpadów stanowiących odpady komunalne zagospodarowywana jest również w kompostownikach przydomowych, których posiadanie zadeklarowało ponad 1150 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w całości poddawane są termicznemu przekształcaniu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie będącym częścią Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, a zatem nie podlegają składowaniu.

 1. Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:
Nazwa firmy odbierającej odpady na podstawie umów cywilno-prawnych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
0% 50,56% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 0% 14% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)

Gmina Babiak w 2020 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (odpady nie były składowane; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów – wymagany poziom osiągnięty).
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 33,24 % (przy wymaganym poziomie równym 50 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) – poziom nieosiągnięty.
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 97,75 % (przy wymaganym poziomie równym 70 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167)– poziom osiągnięty.
 1.  Punkty Selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowościPolonisz (przy Oczyszczalni Ścieków).

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest GMINA BABIAK.

Punkt ten świadczy usługi w piątki w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz w soboty  w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Można do niego dostarczać na bieżąco, w ramach opłaty wskazanej w deklaracji, odpady z podstawowych frakcji zbieranych selektywnie, tj.:

 • papier, tekturę, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe

– w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

oraz tzw. odpady „problemowe”: 

 • ulegające biodegradacji, w tym zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • przeterminowane farby, lakiery, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Ponadto we wszystkich punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak mieszkańcy mogą pozbywać się przeterminowanych leków. Adresy tych punktów to:

 • Punkt apteczny „ESKULAP”, Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak,
 • Apteka „RODZINNA”, Plac Wolności 10, 62-620 Babiak,
 • Apteka „POD JEMIOŁĄ”, Plac Wolności 13, 62-620 Babiak,
 • Apteka „VITAFARM”, ul. Warszawska 16, 62-620 Babiak.

Z kolei zużyte baterie i akumulatory zbierane są we wszystkich  placówkach oświatowych działających na terenie gminy Babiak oraz w Urzędzie Gminy w Babiaku i PSZOK w Poloniszu.

 1. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z  dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka itp.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

Co zrobić ze zużytym sprzętem?

 • oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Polonisz gm. Babiak.
 • oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Dystrybutorzy przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 1. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Informacja z dnia 13 lutego 2020 r.z awarta na stronie internetowej urzędu w zakładce gospodarka komunalna → gospodarowanie odpadami komunalnymi → gospodarka komunalna– informacje pozostaje aktualna.

Sporządził:

Michał Żółtowski