arrWITAM SERDECZNIE MIASTA, POWIATY I GMINY oraz Instytucje Otoczenia Biznesu, działające na terenie SUBREGIONU KONIŃSKIEGO, KOLSKIEGO, SŁUPECKIEGO I TURECKIEGO

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Pana Prezesa Krzysztofa Gubańskiego – mam OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ poinformowania Państwa o podpisaniu w dniu 23 lipca 2014r. naszej drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej umowie nasza instytucja, jako jedyna w tej naszej Wielkopolsce Wschodniej, ma możliwość wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez udzielanie dwóch produktów pożyczki JEREMIE_2 na BARDZO ATRAKCYJNYCH warunkach. Wnioski o pożyczkę można już składać do naszej instytucji od 28 lipca br.
Pozwoliłam sobie na zebranie najistotniejszych ogólnych informacji o ww produktach, mając jednocześnie OGROMNĄ nadzieję na rozpowszechnianie tej informacji wśród przedsiębiorców  i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą na terenach naszych gmin, powiatów i miast z ww subregionów.Oto one:

 1. Pożyczka START’UP – pożyczka dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i/lub prowadzą działalność nie dłużej niż 24 m-ce
 • Min. kwota pożyczki 10 tys. zł
 • Max. kwota pożyczki 300 tys. zł
 • Wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji
 • Okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)
 • Możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowanie 2%
 1. Pożyczka STANDARD – pożyczka dla firma działających powyżej 24 m-cy
 • Min. kwota pożyczki 10 tys. zł
 • Max. kwota pożyczki 500 tys. zł
 • Wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji w przypadku pożyczki do 300 tys. powyżej kwoty 300 tys. zł wkład własny na poziomie 15% wartości całej inwestycji.
 • Okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)
 • Możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowanie 2%

WAŻNE: Nie są pobierane żadne opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę ani prowizja od jej udzielenia.

Cel na jaki może być przeznaczona pożyczka?

 • zakup, budowę lub modernizację obiektów,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju firmy.

Rodzaj inwestycji wykluczonych z pożyczek JEREMIE:

 • inwestycje na rzecz agroturystyki  i działalności rolniczej,
 • przeznaczenia całości pożyczki na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • konsolidacja innych posiadanych zobowiązań finansowych,
 • zakupy nie mających charakteru gospodarczego,
 • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?

 • Każdy kto zamierza być lub już jest mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP,
 • Osoby/firmy nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • Osoby/firmy które mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę firmy w Wielkopolsce lub  prowadzić tam działalność gospodarczą,
 • Osoby/firmy, których cel projektu podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD według  Listy Wykluczeń ,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego – według Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  Osoby/firmy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r.,
 • Osoby/firmy, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą aplikować o środki z JEREMIE najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia,

Ograniczenia!

Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!

Akceptowane formy zabezpieczenia pożyczki?

 • Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń;
 • poręczenie wg prawa cywilnego, w tym również poręczenie funduszu poręczeniowego (do 70% wartości wnioskowanej pożyczki),
 • hipoteka na nieruchomości (min. 130% wartości pożyczki),
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancje bankowe,
 • sądowy zastaw rejestrowy np. na środkach transportu drogowego, maszynach, urządzeniach  (min. 150% wartości pożyczki)
 • inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

Co może stanowić wkład własny:

 • Gotówka i majątek, który Pożyczkobiorca zamierza przeznaczyć na realizację projektu,
 • Poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu na 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
 • Majątek zaangażowany bezpośrednio w projekt.

Kontakt do pracowników Funduszu Pożyczkowego w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Biuro projektu ul. Zakładowa 4, budynek Urzędu Pracy III piętro pok. 333 i 310

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku chęci zorganizowania spotkania/ń w Państwa instytucjach w celu przekazania praktycznych Informacji i Promocji Pożyczki JEREMIE_2. W spotkaniach uczestniczyliby oczywiście zainteresowani przedsiębiorcy i osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą.

W przypadku zainteresowania takimi spotkaniami – uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt ze mną.

Poniżej podaję adresy stron, na których pojawiły się informacje nt. uroczystego podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: www.arrkonin.org.pl oraz http://przedsiebiorcy.gospodarka.konin.pl/

Tymczasem POZDRAWIAM i ZAPRASZAM do WSPÓŁPRACY na rzecz rozwoju lokalnego Naszej Wielkopolski Wschodniej.

Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk
Główny Specjalista
Koordynator Funduszu Pożyczkowego
Kierownik Projektu Pożyczki JEREMIE oraz JEREMIE_2
ARR S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel.(63) 245-30-95 wew.47
kom.695-66-22-62

malgorzata.skoczylas@arrkonin.org.pl
www.arrkonin.org.pl
www.bgk.com.pl
www.jeremie.com.pl