Akcja – ARiMR wspiera dzieci

Zestawy edukacyjne* dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR,
za pośrednictwem oficjalnego profilu w mediach społecznościowych, obsługiwanego przez oddziały regionalne i/lub w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR. Proponowany tryb
ma na celu uaktywnienie przez oddziały tego środka komunikacji ze społecznością
na obszarach wiejskich.

Wzór wniosku podany zostanie do publicznej wiadomości na profilu FB oddziałów regionalnych ARiMR i/lub w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR, wraz z informacją
o terminie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Informację o zakończeniu akcji oddział regionalny poda do publicznej wiadomości na swoim profilu FB i/lub w swojej siedzibie,
wraz z danymi organizacji którym przyznano zestawy. Ponadto, po uzyskaniu zgody
od organizacji, którym przyznane zostały zestawy, sporządzi i zamieści na swoim FB
i/lub w swojej siedzibie, relację oraz zdjęcia z przydziału zestawów edukacyjnych.

Uwaga: odpis z KRS nie jest wymaganym załącznikiem, drukuje go pracownik ARiMR
po podaniu numeru KRS przez Wnioskodawcę we wniosku i załącza do dokumentacji.

Procedura przyznawania zastawów edukacyjnych przez oddziały regionalne ARiMR, zamieszczona na profilu społecznościowym oddziału regionalnego i/lub w jego siedzibie wraz ze wzorem wniosku o przydział zestawu edukacyjnego:

Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:

 1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci, udostępniony na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych (nazwę uzupełnia OR) Oddziału Regionalnego ARiMR. Wniosek składa się za pośrednictwem
  w/w profilu w mediach społecznościowych oraz przesyłką pocztową lub osobiście
  do oddziału regionalnego na adres: (dane adresowe uzupełnia OR). O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do (nazwę uzupełnia OR) Oddziału Regionalnego ARiMR
  wg daty i godziny przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych.
 2. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.
 4. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat),
  w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach
  do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą (nazwę uzupełnia OR) Oddziału Regionalnego ARiMR.
 5. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 6. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres
  co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.
 7. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od  miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym
  do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html. Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.

 

* Zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć dydaktycznych zawierają m.in. gry edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki wczesnoszkolne.

Wzór wniosku do pobrania