Informacja dla rolników dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

O K Ó L N I K
dla mieszkańców
G M I N Y   B A B I A K

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r.
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/l oleju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2042).
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wyniesie 86,00 zł.

Wójt Gminy
(-) Wojciech Chojnowski