Plakat promujący konkurs 7.1.2 WRPO 2014+ (2017)

W dniach od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17),