image_pdfimage_print

XXXIII Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że  XXXIII SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. tj.  piątek, o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie Protokółu nr XXXII/13  poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym   z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Wnioski i zapytania radnych.
  7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
  9. Określenie ceny za 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
    na terenie Gminy Babiak w 2014 roku.
  10. Uchwalenie programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi
    oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych na rok 2014.
  12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Narkomanii na rok 2014.
  13. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na
    dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym
    i Przemocą  w Koninie.
  14. Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania
    w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej
    w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą
    własność Banku Spółdzielczego w Wierzbinku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości  położonej w miejscowości
    Lubotyń, stanowiącej własność Gminy  na nieruchomość położoną w miejscowości
    Wiecinin.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
    Wiecinin.
  18. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
  19. Wolne wnioski i informacje.
  20. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babiak.                                                                                                Przewodniczący Rady                                                                                           /-/ Ireneusz Wiśniewski

Projekt „PIERWSZY BIZNES”

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 października 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Więcej „Projekt „PIERWSZY BIZNES””

„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze

07 listopada w Szkołach Podstawowych w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie przeprowadzona została trzecia już akcja wyposażania dzieci z klas pierwszych w elementy odblaskowe. W przyszłym roku staną się one już obowiązkowym wyposażeniem każdego pieszego poza obszarem zabudowanym. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, odblaski przekazał dzieciom Pan Paweł Durkiewicz. Wspólnie z przedstawicielem babiackiego Posterunku Policji asp. Piotrem Stawickim przeprowadził wśród dzieci pogadankę na temat ich bezpieczeństwa na drodze. Więcej „„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze”

Informacja od GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku zwraca się z gorącym apelem do Sołtysów i mieszkańców Gminy Babiak z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sytuacja ludzi w starszym wieku, mieszkających samotnie, osób niepełnosprawnych i bezdomnych.

Ośrodek pozwala sobie prosić Państwa Sołtysów o podobne przedsięwzięcia tak by uwrażliwić społeczeństwo na sytuację osób najbardziej zagrożonych skutkami nadchodzącej zimy, a wraz z nią niskich temperatur.

Wiadomość o takich osobach prosimy kierować do siedziby GOPS w Babiaku przy ul. Poznańskiej 24 lub pod numerem telefonu (063) 27-11-744.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok Więcej „OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)”

Żaba na start!

W wielkopolskich  i  lubuskich  gimnazjach  i  szkołach
podstawowych    właśnie ruszają, 21 już raz,  popularne konkursy:
„Złota  Żaba”  i  „Złota  Żabka”.  Zaproszone  szkoły  do  8  listopada
zgłaszają uczestników.

Pełna treść artykułu „Żaba na start!”

Złote gody

Złote Gody 2013 r.18 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku spotkały się pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt i więcej lat. W tym roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Bilińska wraz z Więcej „Złote gody”