image_pdfimage_print

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/363/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Babiak oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy/Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 16listopada 2022 r. do 23grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5,62-620 Babiak (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@babiak.org.pl.

Załączniki:

Formularz_uwag_konsultacje_społeczne ( aby pobrać proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „zapisz link jako…” )

Strategia_Rozwoju_Gminy_Babiak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Bogusławice, (dz. o nr ew. 4/1) oraz Zakrzewo (dz. o nr ew. 108) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

                                                  Wójt Gminy Babiak

                                              /-/ Wojciech Chojnowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Babiak, gm. Babiak (część dz. o nr ew. 697), będącej własnością Gminy Babiak..
Wykaz umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku.

Załącznik – Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. tj. środa o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak

Okólnik

O  k  ó  l  n  i  k

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniu 18 maja 2022 r, oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 3 czerwca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK: WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), Gmina Babiak ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia                16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371
ze zm.).

2. Data publikacji ogłoszenia: 26 maja 2022 roku.

3. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Babiak – reprezentowana przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego, adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.).

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Przewozy autobusowe na istniejących w dniu zawarcia umowy lub utworzonych w trakcie obowiązywania umowy, liniach komunikacyjnych  w publicznym transporcie zbiorowym w transporcie drogowym na terenie Gminy Babiak o charakterze użyteczności publicznej.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i terminy rozpoczęcia świadczenia usług:

Zawarcie umowy: grudzień 2022 roku, świadczenie usług: od 01 stycznia 2023 roku.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

8.1 Biuletyn Informacji Publicznej organizatora: http://bip3.wokiss.pl/babiak/index.php,

8.2 Strona internetowa organizatora: https://www.babiak.org.pl/,

8.3 Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak