Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  a) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  b) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  c)Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 29 listopada 2023 r.
 3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Zarządzenie nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/23 WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniające załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju: koparko-ładowarka, rok produkcji 2008, będącej własnością Gminy Babiak

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się Rozdział IV pkt 1) nadając mu brzmienie: „Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy”.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się ustęp 3 lit. a) nadając mu brzmienie: wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy.”

§ 3.

Pozostałe zapisy Zarządzenia 24/23 oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

1. Poprawione załączniki stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Stanowisku ds. gospodarowania nieuchomościami.
3. Zarządzenie wraz z Załącznikami opublikować na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku(http://www.babiak.org.pl/) oraz umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy
Wojciech Chojnowski

Załącznik:

Zarządzenie+załączniki

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Babiak, (dz. o nr ew. 709 oraz 169/1) będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Kiejsze

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. W dniu 12 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kiejsze, tj. działek 77 i 124 o pow. 1,89 ha (godz. 11:00) o nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o powierzchni 7,69 ha (godz. 11:45).
 2. Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
  a) oznaczenie geodezyjne działki nr 77 i 124, obręb Kiejsze,  nr księgi wieczystej KN1K/00016236/9;
  b) oznaczenie geodezyjne – działki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, nr księgi wieczystej – KN1K/00016236/9.

 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:
  a) 1 osoba;
  b) 3 osoby.
 4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu:
  a) 2 osoby
  b) 2 osoby
 5. Czynsz wywoławczy:
  a) 989,10 zł;
  b) 5468,00 zł.
 6. Czynsz osiągnięty w przetargu:
  a) 1050,00 zł;
  b) 10 100,00 zł.
 7. Dzierżawcą nieruchomości został: Michał Górnik

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 20 października 2023 r.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, który odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku,

1) o godzinie 11:00

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 77 i 124, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9.
Powierzchnia nieruchomości: 1,89 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RV – 0,64 ha RVI – 0,79 ha; Pastwiska (PsIV –  0,82 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 989,10 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 100,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.

 

2) o godzinie 11:45

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9
Powierzchnia nieruchomości: 7,69 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RVI – 7,64 ha) Nieużytki rolne (N – 0,05 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 5468,00 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 500,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak

 I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5 62-620 Babiak

II.  Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

1.Z łożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;

2. Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;

3. Wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Kiejsze (nr działek).

III.  Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Brdów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1. W dniu 31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, tj. działki nr 529 o powierzchni 0,7600 ha położonej w obrębie Brdów.
2.Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:

    – oznaczenie geodezyjne – działka nr 529 obręb Brdów,

    – nr księgi wieczystej – KN1K/00008060/5

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3

    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

4. Czynsz wywoławczy: 300,00 zł.

    Czynsz osiągnięty w przetargu:    1030,00 zł.

5. Dzierżawcą nieruchomości został: Dariusz Marciniak

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.plna okres minimum 7 dni począwszy od 8 września 2023.

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Bogusławice (dz. o nr ew. 6/6) oraz Ozorzyn (dz. o nr ew. 93), będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nr 6-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz_nr 6-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

INFORMACJA – ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU

Wójt Gminy Babiak informuje, że Gmina Babiak pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babiak.”

W związku z powyższym od 16 do 30 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski na sfinansowanie usuwania azbestu od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babiak.

Realizacja zadania odbywać się będzie najpóźniej do 29.09.2023 r. Dofinansowanie dotyczy tylko odebrania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem na składowisko odpadów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do obiektu,
 • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 34) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Uwaga!  Wniosków nie mogą składać właściciele nieruchomości, którzy skorzystali z pomocy finansowej na zmianę pokrycia dachowego, beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dofinansowanie z ARiMR).