image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.09.2022 r. i zostaną zakończone dnia 15.09.2022 r.  o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Załączniki:

projekt uchwały_2023

formularz_konsultacji_2023

Usuwanie odpadów azbestowych 2022

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 08-19 sierpnia 2022 roku  przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2021-2022”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

• posiadać tytuł prawny do obiektu,

• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,

• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – formularz informacji w odniesieniu do pomocy de minimis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 8/22 z dnia 24.02.2022 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria. Więcej „WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym                    i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2022 w zakresie wspierania                             i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 5/22 z dnia 07.02.2022 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria. Więcej „WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2022

ZARZĄDZENIE nr 183/22

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 02 lutego 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2022 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      Zorganizowanie 2 rodzinnych rajdów rowerowych, 2 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego.

b)     Zorganizowanie XIII Biegu im. Poli Negri, obchodów Powstania Styczniowego, Nocy Świętojańskiej oraz Pożegnania Lata.

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2022”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2022

ZARZĄDZENIE nr 174/22

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2022 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)      Prowadzenie sekcji piłki ręcznej oraz sekcji tenisa stołowego.

b)     Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A oraz w grupie „JUNIOR MŁODSZY” i drużynie młodzieżowej.

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2022”

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej „WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”