AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY ORLIK

Urząd Gminy w Babiaku informuje o podpisaniu z Fundacją Orły Sportu porozumienia w ramach Programu „AKTYWNA SZKOŁA” – AKTYWNY ORLIK. Zajęcia sportowe prowadzone są bezpłatnie przez wykwalifikowanych instruktorów w okresie 01.04-30.11.2024 r. na obiekcie „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku. Zajęcia finansowane są ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 7/24 z dnia 06.02.2024 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024 wybrano następujące oferty:

a)      Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i rajdu rowerowego – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (7.000,00 zł).

b)      Zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej oraz Powitania Lata – Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (7.000,00 zł).

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

d)      Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego – Stowarzyszenie Przyjaciół „ZAKRZEWIACY” (5.000,00 zł).

Wójt

(-) Wojciech Chojnowsk

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE WSPIERANIA                                     I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na zadania konkursowe wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/24 z dnia 01.02.2024 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (5.000,00 zł).

b)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych i organizacją zawodów oraz turnieju szachowego – Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju „DRUŻYNA B” (15.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A, a także w grupach młodzieżowych: juniorzy, młodziki, orliki i żaki – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (70.000,00 zł).

d)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim wraz z organizacją zawodów na ergometrze wioślarskim – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (20.000,00 zł).

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KLULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2024

ZARZĄDZENIE nr 300/24

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i rajdu rowerowego.

b)     Zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej oraz Powitania Lata.

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego.

d)     Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia nr  300/24

                                                                                           Wójta Gminy Babiak z dnia 15 stycznia 2024 r.

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz budżet Gminy Babiak na rok 2024.

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KLULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2024”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2024

ZARZĄDZENIE nr 299/24
WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów.

b)     Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A, a także w grupach młodzieżowych: juniorzy, młodziki, orliki i żaki.

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim wraz z organizacją zawodów na ergometrze wioślarskim.

d)     Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych    i organizacją zawodów oraz turnieju szachowego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

                                                                                               Załącznik do Zarządzenia nr 299/24

                                                                                           Wójta Gminy Babiak z dnia 10 stycznia 2024 r.

 

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2024”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 04.09.2023 r. i zostaną zakończone dnia 12.09.2023 r.  o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33)                     z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub          z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały

Formularz_konsultacji

Dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku

Gmina Babiak otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w wysokości 71.900,00 zł na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku, co stanowi 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Planowane jest wykonanie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia wraz z piłkochwytami, a także wymiana oświetlenia obiektu na energooszczędne oświetlenie LED. Gmina Babiak znalazła się w gronie zaledwie 170 beneficjentów z całej Polski.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/23   z dnia 08.02.2023 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 wybrano następujące oferty:

a) Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (6.000,00 zł).

b) Zorganizowanie XIV Biegu i Marszu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej połączonej       z Powitaniem Lata oraz obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.000,00 zł).

c) Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka      oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (9.000,00 zł).

Na realizację zadania pn. „Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego” nie złożono żadnej oferty. Na realizację zadania przewidziana była kwota 3.000,00 zł.

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski