1

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/21 z dnia 08.03.2021 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021 wybrano następujące oferty:

a)      Zorganizowanie 3 rodzinnych rajdów rowerowych, 3 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (7.500,00 zł).

b)      Zorganizowanie XII Biegu im. Poli Negri, wydarzenia upamiętniającego 80 rocznicę powstania Getta Żydowskiego na terenie Nowin Brdowskich i Bugaja, Nocy Świętojańskiej oraz wystawy połączonej z pokazem starych dokumentów oraz zdjęć Brdowa – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.500,00 zł).

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

Wójt Gminy Babiak

(-) Wojciech Chojnowski
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 5/21 z dnia 23.02.2021 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji  piłki  ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (8.000,00 zł).

b)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A i w grupie „TRAMPKARZ STARSZY” – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (57.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania  oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie  nauki  gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (19.000,00 zł).

Na realizację zadania „Szkolenie dzieci z Gminy Babiak w zakresie piłki nożnej” dla trzech grup w wieku 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat  nie złożono żadnej oferty. Na realizację zadania przewidziana była kwota 6.000,00 zł.

Wójt Gminy Babiak

(-) Wojciech Chojnowski
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2021

ZARZĄDZENIE nr 4/21

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 12 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      Zorganizowanie 3 rodzinnych rajdów rowerowych, 3 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego.

b)     Zorganizowanie XII Biegu im. Poli Negri, wydarzenia upamiętniającego 80 rocznicę powstania Getta Żydowskiego na terenie Nowin Brdowskich i Bugaja, Nocy Świętojańskiej oraz wystawy połączonej z pokazem starych dokumentów oraz zdjęć Brdowa.

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr  4/21

Wójta Gminy Babiak  z dnia 12 lutego 2021 r.

 

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.) oraz budżet Gminy Babiak na rok 2021.

I.                    Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie 3 rodzinnych rajdów rowerowych, 3 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego”, kwota przeznaczona na to zadanie to 7.500,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzeń kulturalnych połączonych z aktywnością fizyczną wraz z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 10.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie XII Biegu im. Poli Negri, wydarzenia upamiętniającego 80 rocznicę powstania Getta Żydowskiego na terenie Nowin Brdowskich i Bugaja, Nocy Świętojańskiej oraz wystawy połączonej z pokazem starych dokumentów oraz zdjęć Brdowa”, kwota przeznaczona na to zadanie 6.500,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzeń kulturalnych związanych historią Brdowa i jego okolic.

Termin realizacji zadania: 10.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

3.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego”, kwota przeznaczona na to zadanie 10.000,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego połączonego z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 10.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań łącznie: 24.000,00 zł.

 

II.                  Zasady przyznawania dotacji

1.      O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.).

2.      Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.babiak.org.pl oraz

BIP: bip.wokiss.pl/babiak Urzędu Gminy w Babiaku.

3.      Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.

4.      Oferty realizacji zadania należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.

5.      Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego otwartego konkursu ofert, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na realizację zadania, zgodnej ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

6.      Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

7.      a) zmiana tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od zleceniobiorcy lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) w przypadku zmiany kosztorysu obejmującego zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 15% – konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

 

III.                Terminy i warunki realizacji zadania.

1.      Gmina powierza realizację zadań publicznych w okresie od 10.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.      Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisana umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Babiak,

b)      zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej,

c)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy Babiak przeliczonej na 1 uczestnika projektu lub zabezpieczenia i udokumentowania środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych takich jak wpłaty sponsorskie, darowizny z wyraźnym wskazaniem adresata wpłaty lub uiszczenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w realizowanym projekcie; podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii umowy potwierdzającej otrzymanie środków innego samorządu,

d)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Babiak na powierzenie  zadania,

e)      dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie,

f)  w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej,

g)   podmioty, które otrzymają dotacje na realizację zadania zobowiązane są zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Babiak. Informacja, wraz z logotypem Gminy Babiak, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczna w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania)zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Babiak”.

h)   oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz.869 ze zm.).

3.  W odniesieniu do zadania I.1. oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie min. 3 rodzinnych rajdów rowerowych wraz z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak,

b) zorganizowanie min. 3 rodzinnych marszów Nordic Walking wraz z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak,

c) zorganizowanie Biegu Powstańczego,

d) zorganizowanie spotkania kulinarnego,

e) zorganizowanie festynu rodzinnego.

 

4. W odniesieniu do zadania I.2 oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie XII Biegu im. Poli Negri,

b) zorganizowanie wydarzenia upamiętniającego 80 rocznicę powstania Getta Żydowskiego na terenie Nowin Brdowskich i Bugaja,

c) zorganizowanie Nocy Świętojańskiej połączonej z pokazem i eliminacjami windsurfingu,

d) zorganizowanie wystawy połączonej z pokazem starych dokumentów oraz zdjęć Brdowa.

5. W odniesieniu do zadania I.3 oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,

b) zorganizowanie rajdu rowerowego połączonego z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak

IV. Termin składania ofert.

1.      Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku – obowiązuje data wpływu do Urzędu do dnia 08.03.2021 r. do godz. 12.00 . Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

2.      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku, o których mowa w pkt II.4.

 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1.  Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

2.  Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątka imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikacje osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

3.  Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.

4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisje Konkursową.

5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę  następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – (od 0 do 10) pkt;

1. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania    wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0-5),

2. zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0-5),

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – (od 0 – 15) pkt;

1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (0-5),

2. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0-2),

3. szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0-3),

4. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0-5),

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent  będzie realizować zadanie publiczne – (od 0 do 35) pkt,

1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania (0-5),

2. zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym (0-2),

3. opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0-3),

4. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu (0-5),

5. zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0-5),

6. analiza ryzyk występujących w związku z realizacja zadania (0-5),

7. komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji (0-2),

8. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5),

f) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – (od -5 do 5 ) pkt,

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 65 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

7. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty i tworzy listę rankingową.

8. Komisja przedkłada listę do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Babiak w terminie do 7 dni od zakończenia naboru.

9. O wynikach konkursu Wójt  Gminy Babiak informuje pisemnie w terminie do 7 dni od otrzymania od Komisji Konkursowej listy rankingowej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Babiak, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku.

10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Gmina w 2020 r. nie wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środków budżetowych na realizacje zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym, natomiast w 2019 r. na realizacje ww. zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.484,89 zł.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Dokumenty dostępne w dzale ” Wnioski do pobrania”, w punkcie: „Pożytek publiczny”
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021

ZARZĄDZENIE nr 3/21

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 01 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2021 roku.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)      Prowadzenie sekcji piłki ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego.

b)     Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A i w grupie „TRAMPKARZ STARSZY”.

c)      „Szkolenie dzieci z Gminy Babiak w zakresie piłki nożnej” dla trzech grup w wieku 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat.

d)     Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia nr  3/21

                                                                                             Wójta Gminy Babiak  z dnia 01 lutego 2021 r.

 

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.) oraz budżet Gminy Babiak na rok 2021.

I.                    Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1.      Zadanie pod nazwą: „Prowadzenie sekcji piłki ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego”, kwota przeznaczona na to zadanie to 8.000,00 zł.

Celem zadania jest: Poprawa umiejętności strzelectwa sportowego oraz gry w piłkę ręczną i tenisa stołowego.

Termin realizacji zadania: 24.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.      Zadanie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A i w grupie „TRAMPKARZ STARSZY””, kwota przeznaczona na to zadanie 57.000,00 zł.

Celem zadania jest: Prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach A klasy i w grupie „TRAMPKARZ STARSZY” celem utrzymania się na danym poziomie rozgrywkowym.

Termin realizacji zadania: 24.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

3.      Zadanie pod nazwą: „„Szkolenie dzieci z Gminy Babiak w zakresie piłki nożnej” dla trzech grup w wieku 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat”, kwota przeznaczona na to zadanie 6.000,00 zł.

Celem zadania jest: Szkolenie dzieci w zakresie gry w piłkę nożną.

Termin realizacji zadania: 24.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

4.      Zadanie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym”, kwota przeznaczona na to zadanie 19.000,00 zł.

 

Celem zadania jest: Nauka i doskonalenie umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie wioślarstwa oraz tenisa stołowego wraz z organizacją turniejów.

 

Termin realizacji zadania: 24.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań łącznie: 90.000,00 zł.

II.                  Zasady przyznawania dotacji

1.      O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.).

2.      Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.babiak.org.pl oraz

BIP: bip.wokiss.pl/babiak Urzędu Gminy w Babiaku.

3.      Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.

4.      Oferty realizacji zadania należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.

5.      Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego otwartego konkursu ofert, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na realizację zadania, zgodnej ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

6.      Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

7.      a) zmiana tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od zleceniobiorcy lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) w przypadku zmiany kosztorysu obejmującego zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 15% – konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

 

III.                Terminy i warunki realizacji zadania.

1.      Gmina powierza realizację zadań publicznych w okresie od 24.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.      Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisana umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Babiak,

b)      zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej,

c)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy Babiak przeliczonej na 1 uczestnika projektu lub zabezpieczenia i udokumentowania środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych takich jak wpłaty sponsorskie, darowizny z wyraźnym wskazaniem adresata wpłaty lub uiszczenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w realizowanym projekcie; podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii umowy potwierdzającej otrzymanie środków innego samorządu,

d)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Babiak na powierzenie  zadania,

e)      dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie,

             f)  w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej,                        

           g)   podmioty, które otrzymają dotacje na realizację zadania zobowiązane są zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Babiak. Informacja, wraz z logotypem Gminy Babiak, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczna w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania)zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Babiak”.

             h)   oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz.869 ze zm.).

3.  W odniesieniu do zadania I.1. oczekiwane rezultaty to:

         a) organizowanie treningów min. 1 x w tyg. x 2 godz. dla piłkarzy ręcznych (20 osób),

         b) organizowanie treningów min. 1 x w tyg. x 2 godz. dla tenisistów stołowych (20 osób),

         c) organizowanie zajęć strzelectwa sportowego min. 1 x tyg. x 2 godz.,

     4. W odniesieniu do zadania I.2 oczekiwane rezultaty to:

         a) organizowanie treningów min. 2 x w tyg. x 2 godz. dla trampkarzy starszych (30 osób),

         b) organizowanie treningów min. 2 x w tyg. x 2 godz. dla seniorów (20 osób),

        c) organizowanie w tych grupach wiekowych rozgrywek w A klasie.    

5. W odniesieniu do zadania I.3 oczekiwane rezultaty to:

         a) organizowanie treningów min. 2 x w tyg. x 2 godz. dla dzieci w wieku 7-12 lat  (30 osób).

6. W odniesieniu do zadania I.4 oczekiwane rezultaty to:

         a) organizowanie treningów min. 2 x w tyg. x 2 godz. dla wioślarzy (15 osób),

         b) organizowanie treningów min. 2 x w tyg. x 2 godz. dla tenisistów stołowych (10 osób),

         c) w okresie treningów wioślarzy udział w zawodach ogólnopolskich,

 d) w okresie treningów tenisistów stołowych zorganizowanie dwóch turniejów na szczeblu gminnym,

e) prowadzenie dziennika treningowego zawierającego listę obecności uczestników, datę, zakres godzinowy, nazwisko szkoleniowca oraz frekwencję.

 

IV. Termin składania ofert.

1.      Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku – obowiązuje data wpływu do Urzędu do dnia 23.02.2021 r. do godz. 12.00 . Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

2.      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku, o których mowa w pkt II.4.

 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

       1.  Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

       2.  Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątka imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikacje osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

      3.  Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.

4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisje Konkursową.

     5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę  następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – (od 0 do 10) pkt;

1. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania    wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0-5),

2. zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0-5),

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – (od 0 – 15) pkt;

             1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (0-5),

            2. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0-2),

            3. szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0-3),

            4. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0-5),

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent  będzie realizować zadanie publiczne – (od 0 do 35) pkt,

             1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania (0-5),

            2. zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym (0-2),

            3. opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0-3),

            4. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu (0-5),

            5. zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0-5),

            6. analiza ryzyk występujących w związku z realizacja zadania (0-5),

7. komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji (0-2),

8. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5),

f) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – (od -5 do 5 ) pkt,

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 65 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

7. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty i tworzy listę rankingową.

8. Komisja przedkłada listę do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Babiak w terminie do 7 dni od zakończenia naboru.

9. O wynikach konkursu Wójt  Gminy Babiak informuje pisemnie w terminie do 7 dni od otrzymania od Komisji Konkursowej listy rankingowej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Babiak, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku.

10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Gmina w 2020 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizacje zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 59.707,99 zł, natomiast w 2019 r. na realizacje ww. zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 80.608,09 zł.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Dokumenty dostępne w dzale ” Wnioski do pobrania”, w punkcie: „Pożytek publiczny”

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2021 rok

GŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 11.12.2020 r. i zostaną zakończone dnia 18.12.2020 r. o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania poniżej.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2021 rok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13.10.2020 r. i zostaną zakończone dnia 21.10.2020 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania poniżej lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak , na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji
Wnioski na odbiór i utylizację azbestu

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 29 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2019-2020”. Istnieje możliwość składania przedmiotowych wniosków w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł prawny do obiektu,
  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

Regulamin finansowania zadania

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – formularz informacji w odniesieniu do pomocy de minimis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy w Babiaku wymogów sanitarnych.
Przebudowa drogi wojewódzkiej w Babiaku zakońzona
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show Obecnie w systemie Krajowej bazy jest zarejestrowanych ponad 30 tys. podmiotów korzystających ze środowiska. Proces rejestracji kolejnych podmiotów cały czas trwa. Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie realizował obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy, jest zobowiązany do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (znajdującego się na stronie internetowej Krajowej bazy).

Równolegle zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z tym przepisem podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy w marcu 2019 r. w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowanie ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy (w zakresie składowania odpadów podmiot ma możliwość wprowadzenia danych i wyliczenia opłat).

Podmiot korzystający ze środowiska ma również możliwość edycji wygenerowanego wykazu w celu wprowadzenia wszelkich zmian. Wygenerowany w systemie Krajowej bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu marszałkowi województwa.

W bieżącym roku w ramach dalszych prac nad ułatwieniem podmiotom realizacji obowiązku sporządzania wykazu opłatowego KOBiZE IOŚ-PIB planuje doskonalenie ww. funkcjonalności, uwzględniające uwagi podmiotów i urzędów marszałkowskich.

W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.

Infolinia systemu Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96

https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show