image_pdfimage_print

Szacowanie szkód – susza 2018

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do Sołtysa lub do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 6 lipca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż dla utrzymania rzetelności danych proszę aby areał poszczególnych upraw był wpisany zgodnie z  tabelą VII  podaną we wniosku o płatność obszarową składaną przez Pana (ią) do  ARiMR w Kole.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać u Sołtysa, w Urzędzie Gminy w Babiaku lub pobrać tutaj i tutaj.

Procedura szacowania odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: sprawy/środowisko i rolnictwo/szkody w rolnictwie 2018  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie o produkcji towarowej zwierząt

 

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 04 czerwca 2018 roku do 28 września 2018 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla właścicieli/zarządców obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi lub właścicieli/zarządców nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2018”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Babiak oraz ze środków własnych z Budżetu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł prawny do obiektu,
  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Babiak. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Kole w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 22:00 dnia 05.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115
km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%,
wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
– proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
– o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH NOWYCH WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA

Informuję, że w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, w dniu 21 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego w godz. 9.00 – 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje odbędą się w sali 100 Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, al. 1 Maja 7.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

 

 Dyrektor

Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego w Koninie

  /-/ Anna Deręgowska

Więcej o: Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla właścicieli/zarządców obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi lub właścicieli/zarządców nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Babiak oraz ze środków własnych z Budżetu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:
• posiadać tytuł prawny do obiektu,
• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

– regulamin finansowania zadania w 2017 r.

– załącznik nr 1 – wniosek dla osób fizycznych

– załącznik nr 2 – wniosek dla pozostałych wnioskodawców

– załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

– załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie

Więcej o: Będzie jaśniej i bezpieczniej…

Będzie jaśniej i bezpieczniej…

 

Rok 2016 obfitował w zadania z zakresu modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego. Efektem starań Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego oraz pracowników tut. Urzędu jest wymiana 107 opraw rtęciowych starego typu na oprawy energooszczędne w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Zakrzewo i Kolonia od Babiaka. Koszt realizacji ww. przedsięwzięć w 100% poniosło Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu. Podobne starania będą również podejmowane w roku bieżącym. Ponadto w ramach funduszy sołeckich wymienionych zostało również 7 opraw w miejscowości Mchowo i 5 opraw w miejscowości Radoszewice. 

Ochrona powietrza w strefie wielkopolskiej

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem tego dokumentu, którego treść znajduje się w linku poniżej.

Link do dokumentu