Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013.

Stowarzyszenie  „Wielkopolska  Wschodnia”  uprzejmie  informuje,  że  w  gminach członkowskich  Stowarzyszenia  zostaną  uruchomione  punkty  bezpłatnego  doradztwa  dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Ich  zadaniem  jest  informowanie  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ramach  działań „Odnowa  i  rozwój  wsi”,  „Małe  projekty”,  „Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw”  oraz  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  objętych  PROW  na  lata  2007-2013 a  także  informowanie  o  działaniach  związanych  z  Lokalną  Strategią  Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
Doradztwo  dla  potencjalnych  beneficjentów  jest  finansowane  ze  środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013,
oś  4  Leader,  działanie  4.31  „Funkcjonowanie  lokalnej  grupy  działania,  nabywanie
umiejętności i aktywizacja”

Gmina Babiak –  informacji udziela Pan Radosław Bartczak
Urząd Gminy w Babiaku, pokój nr 14
w dniach: 27, 28, 29, 30 stycznia 2014 r., w godz. 15.30 – 18.00