1

Informacja o dofinansowaniu

CEL

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r.

Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Program Czyste powietrze 3.0, czyli nowa odsłona od stycznia 2023 r.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków, której istotnym elementem jest m.in. wymiana okien i drzwi, jak również docieplenie budynków. Właśnie w przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego, można ubiegać się o wyższe poziomy dofinansowania.
Jedną z ważniejszych zmian w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0 są przede wszystkim wyższe kwoty dotacji i nowe progi dochodowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

– Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich
– Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu
– Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie

2. Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania

– Podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
Podwyższony poziom dofinansowania – próg dochodowy:

– w gospodarstwie wieloosobowym 1 894,00 zł
– w gospodarstwie jednoosobowym 2 651,00 zł

Najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy:

– w gospodarstwie wieloosobowym 1 090,00 zł na osobę
– w gospodarstwie jednoosobowym 1 526,00 zł.

Jakie jest maksymalne dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się osoba składająca wniosek i wynoszą odpowiednio:

 • 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
Grafika opisująca części programu w zależności od dochodu. Część I poziom podstawowy dofinansowania, Część II poziom podwyższony dofinansowania. Część III poziom najwyższy dofinansowania Grafika ze strony https://czystepowietrze.gov.pl

Na co i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie?

W ramach program Czyste Powietrze poszczególne urządzenia i usługi mają określone różne maksymalne kwoty dotacji i intensywności dofinansowania. Kwota poszczególnych elementów nie może jednak przekroczyć maksymalnych poziomów dofinansowania. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów prezentuje poniższa tabela (podane kwoty są KWOTAMI NETTO)

Tabela wskazująca maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze" https://czystepowietrze.gov.pl

Kompleksowa termomodernizacja z audytem energetycznym

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Na wykonanie audytu energetycznego można uzyskać dofinansowanie w kwocie 1200 zł i kwota ta nie jest wliczana do ogólnego poziomu dofinansowania.

Czy można uzyskać dofinansowanie tylko na termomodernizację (wymianę okien, docieplenie budynku itp.)?

Nowa odsłona Czyste Powietrze 3.0 umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Termomodernizacja może być częściowa np. wymiana okien lub kompleksowa. Kompleksowa termomodernizacja ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub. o minimum 40%.

Jakie warunki należy spełnić przy ubieganiu się tylko o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych?

By ubiegać się o dofinansowanie tylko prac termomodernizacyjnych np. wymiany okien, docieplenia domu, wymiany drzwi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r.
 • budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

 

Czy można uzyskać dofinansowania na wymianę okien w ramach termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?

Dla kosztów związanych z wymianą okien, drzwi, czy też ociepleniem przegród nie ma określonych limitów kwotowych. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Poziomy dofinansowania wymiany okien, drzwi i bram w zależności od progów dochodowych

Poziom dofinansowania podstawowy podwyższony najwyższy
intensywność dofinansowania intensywność dofinansowania intensywność dofinansowania
 STOLARKA OKIENNA 40%   70% 100% 
 STOLARKA DRZWIOWA  40%   70%  100%  
 BRAMY GARAŻOWE  40%   70%  100%  

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

 • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

Czy można uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w budynku wielorodzinnym?

Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ ). W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania:

Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie ).

W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania:

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł – przy poziomie podstawowym
 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł – przy poziomie podwyższonym
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 tys. zł – przy poziomie najwyższym

Z jakich programów można jeszcze uzyskać dopłaty do wymiany okien?

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.

Nie masz środków własnych? Możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w Programie Czyste Powietrze +

Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania prefinansowanie, czyli wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć prace.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Jak złożyć wniosek o prefinansowanie?

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

 • Wnioski o dofinansowanie można składać od 2018 do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz online (szczegóły znajdziesz na stronie).
 • Wniosek o udział w projekcie znajdziesz w lokalnych oddziałach WFOŚiGW oraz do pobrania na ich stronach Internetowych. By zapoznać się z wymaganą dokumentacją KLIKNIJ: DOKUMENTACJA WYMAGANA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
 • Dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

Instrukcja wypełniania wniosku https://czystepowietrze.gov.pl

Wnioski można składać też w Punkcje Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Babiaku.

Godziny pracy punktu:

 • WTOREK – od 7:30 do 15:30
 • CZWARTEK – od 7:30 do 15:30

Wizyta w Urzędzie może odbyć się jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem pod numerem telefonu 632711071.

Linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
https://czystepowietrze.gov.pl/
Punkt konsultacyjny

Od 6 kwietnia 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Babiak otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego w Gminie Babiak dotyczącego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Godziny pracy punktu:

 • WTOREK – od 7:30 do 15:30
 • CZWARTEK – od 7:30 do 15:30

Wizyta w Urzędzie może odbyć się jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem pod numerem telefonu 632711071.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Babiaku

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem można wypełnić podczas wizyty w Urzędzie Babiak. Następuje to po etapie doradczym. Następnie wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i przekazany do WFOŚiGW w Poznaniu. Wydana zostanie kopia wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Poznaniu. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie (czas na rozpatrzenie wniosku – 30 dni roboczych).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia wniosku powinni zjawić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt

Urząd Gminy w Babiaku – Pan Krzysztof Broda, we wtorki i czwartki
pod nr tel. 63 27 11 07163 27 11 624

 

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pracownik umówi się na dogodny termin i będzie do dyspozycji mieszkańców, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

 • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny a czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia)
 • na wizytę prosimy ubierać maseczki
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/wymagana-dokumentacja

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/