image_pdfimage_print

WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2017.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1.2017 na ,,Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak„.

 1. Liczba otrzymanych ofert – 4
 2. Liczba odrzuconych ofert – 2
 3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
 4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak

 1. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną   i najwyższą ceną:

Dwie złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru-najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak
Oferta wybrana  – 6 410,65 zł. (brutto)
Oferta z najniższą ceną    – 6 410,65 zł. (brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 13 087,33 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Ireneusz Wiśniewski
Jerzy Pietrzak
Zbigniew Witaszek

Zapytanie ofertowe nr 1/2017.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna

Spółka Wodna w Babiaku

Adres:

ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie gminy Babiak długości 6 500 mb.
2. Cena oferty powinna dotyczyć odcinka 1000 mb w tym:
– odmulania dna rowu do głębokości 0,3 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowania urobku,
– usunięcia zakrzaczeń,
– odmulenia przepustów.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

Pełny tekst oferty: 

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

                     Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 30 marca 2017 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2016 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  przyjęcia planu pracy i budżetu na 2017 r.,
 •  ustalenia stawki składki członkowskiej na 2017 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

    10. Zapytania i wolne wnioski.
 

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

 Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości prowizji dla sołtysów.
Uchwała w sprawie: uchwalenia wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
Sprawozdanie finansowe gminnej spółki wodnej w Babiaku za rok 2016.

 

WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016 na ,”Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1. Liczba otrzymanych ofert – 4
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak ,ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą cena i najwyższą ceną:
Złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru – najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak , ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

6.
Oferta wybrana               – 5 608,80 zł. (brutto).
Oferta z najniższą ceną    – 5 608,80 zł.(brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 9 827,70 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Piotr Kamiński
Ireneusz Wiśniewski
Zbigniew Witaszek

Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

( dotyczy: „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminna Spółka Wodna w Babiaku
ul. Poznańska 24
62-620 Babiak
Tel. 063 2711037

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Babiak długości ok. 6000 mb.
2. Cena oferty powinna dotyczyć odcinka 1000 mb w tym;
–  odmulania dna rowu do głębokości 0,3 m i średnicy 0,4 m,
– rozplantowania urobku,
–  usunięcia zakrzaczeń,
–  odmulenia przepustów,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych. Więcej „Zapytanie ofertowe.”

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2015 poz.469) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 31 marca 2016 r. tj. czwartek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2015 r
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia planu pracy i budżetu na 2016 r.,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2016 r.,
 • zmiany statutu GSW w Babiaku,
 • inkaso sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu GSW
Tadeusz Sierakowski

Projekty uchwał:

Projekt uchwały budżetowej.
Projekt uchwały dot. prowizji dla sołtysów.
Projekt uchwały dot wysokości składki w 2016 roku na rzecz GSW w Babiaku.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu GSW w Babiaku
Projekt uchwały dot. udzielenia absulutorium zarządowi GSW w Babiaku.u

Sprawozdanie finansowe Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2015.

Stan rachunku na dzień 01.01.2015 rok – 0,00 zł.
Wpłata składek członkowskich w 2015 roku – 7 561,27 zł.

Dotacje otrzymane w 2015 roku
Dotacja Gminy Babiak – 30 000,00 zł.
Razem dochody – 37 561,27 zł.

WYDATKI
Konserwacja rowów – 24 600,00 zł
Przebudowa przepustu – 4 920,00 zł.
Prowizje bankowe – 9,00 zł.
Zwrot dotacji – 6 384,00 zł.

Razem wydatki – 35 913,00 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 1 648,27 zł.

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2015 na „Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1 . Liczba otrzymanych ofert – 5
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:
 „Działalność Usługowa” Brdów, ul. Ks. J. Markowskiego 10, 62-620 Babiak.
5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną i najwyższą     ceną: Więcej „Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.”

Zapytanie ofertowe GSW.

Gminna Spółka Wodna publikuje zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak. Dokumenty można pobrać TUTAJ.