Apel do mieszkańców Gminy BABIAK

Apel do mieszkańców Gminy BABIAK:
Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, przypominamy Mieszkańcom Gminy Babiak o obowiązującym bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości.
spalanie_smieci spalanie_smieci
Więcej „Apel do mieszkańców Gminy BABIAK”

INFORMACJA dotycząca PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BABIAK
dotycząca
PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Babiak korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.
Kanalizacja sanitarna powinna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Nie można jej traktować jako śmietnika na odpady dlatego też, zwracamy się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, owoce, warzywa),
  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki),
  • artykułów higieny intymnej, pieluszek,
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
  • odpadów stałych: piasku, popiołu, szkła, tekstyliów,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych,
    substancji żrących i toksycznych.

PAMIĘTAJMY, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej:
zwiększa koszty utrzymania kanalizacji, powoduje problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków m.in. zalewanie piwnic w budynkach, brak drożności sieci, podlega przepisom karnym: karze grzywny określonej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).

Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Z E S T A W I E N I E
informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze m.):

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Babiak odbiera firma TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. Oddział Koło, ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło (tel. 63 261 96 87).

Gmina Babiak nie podęła uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w związku z czym zgodnie z art. 6 ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Lp.

Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON  

NIP

 

REGON

Data wpisu

do rejestru

Tel. kontaktowy
 

1.

 

RDR.1.02.2012

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

Andrzej Bakun

Roztoka 6,62-513 Krzymów

 

665-181-26-99

 

310033956

 

17.02.2012

 

63) 249-39-98

2. RDR.2.06.2012 Miejski Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

666-196-84-63 311601084 22.06.2012 63 272 21 39
3. RDR.3.07.2012 Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno

666-00-03-887 311080343 23.07.2012 63 271 41 65
4. RDR.4.10.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,

62-540 Kleczew

665-296-32-71

 

301634884

 

23.10.2012 63 270 14 00

 

5. RDR.5.11.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.

ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

666-000-12-14 310018543 27.11.2012 63 242 82 76
6. RDR.6.11.2012 TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 775-000-05-16 610281538 27.11.2012 63 261 96 87
7. RDR.7.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

6652988472 302019365 15.03.2013
8. RDR.8.10.2013 Zakład Zaopatrzenia „HYDROSTAL” Sp.J. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 665-100-06-07 310170535 09.10.2013 63 244 57 53
9. RDR.10.01.2014 P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak

ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec

665-180-43-00

 

311019020

 

30.01.2014 695 997 304

2. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Cały strumień odpadów komunalnych pochodzący z nieruchomości zamieszkałych zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin tj. przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwą dla regionu VIII, w skład którego wchodzi Gmina Babiak (zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”).

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Gmina Babiak w 2014 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:
1) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 66,8 % (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wymagany poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. powinien wynosić 50 % lub mniej) – poziom nieosiągnięty.
2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 17,31 % (przy wymaganym poziomie równym 14 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) – poziom osiągnięty.
3) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 100 % (przy wymaganym poziomie równym 38 % lub większym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych).
Odpady rozbiórkowe powstałe w roku 2014 w nieruchomościach zamieszkałych i przekazane przez mieszkańców gminy do PSZOK w Poloniszu były zagospodarowane w całości u źródła tj. posłużyły m.in. jako budulec do utwardzania lokalnych dróg. W związku z tym, że odpady te nie były odebrane za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w imieniu gminy, nie były one ewidencjonowane i nie uwzględniono ich w sprawozdaniu wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.

4. Punkty Selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w m. Polonisz (przy Oczyszczalni Ścieków).

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest GMINA BABIAK.
Punkt ten świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Można do niego dostarczać na bieżąco, w ramach opłaty wskazanej w deklaracji, odpady z podstawowych frakcji zbieranych selektywnie, tj.:

• papier, tekturę, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania,
• szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
• tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości).

oraz tzw. odpady „problemowe”:

• ulegające biodegradacji, w tym zielone,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte baterie i akumulatory,
• świetlówki,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,
• budowlane i rozbiórkowe,
• popiół z palenisk domowych,
• przeterminowane farby, lakiery, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Ponadto we wszystkich punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak mieszkańcy mogą pozbywać się przeterminowanych leków. Adresy tych punktów to:

1) Punkt apteczny „ESKULAP”, Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak,
2) Apteka „RODZINNA”, Plac Wolności 10, 62-620 Babiak,
3) Apteka „POD JEMIOŁĄ”, Plac Wolności 13, 62-620 Babiak,
4) Apteka „VITAFARM”, ul. Warszawska 16, 62-620 Babiak.

Z kolei zużyte baterie i akumulatory zbierane są we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie gminy Babiak oraz w Urzędzie Gminy w Babiaku i PSZOK w Poloniszu.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka i in.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.
Co zrobić ze zużytym sprzętem?

• oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Polonisz gm. Babiak.
• oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Sporządził:
Maria Wiśniewska
Michał Żółtowski