XVI Sesja Rady Gminy Babiak

XVI SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 17 czerwca   2020 r. tj.  środa  o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.  
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Raport o stanie Gminy Babiak:

a) przedstawienie raportu Gminy,
b) debata nad raportem Gminy,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za  2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok,
b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2019 rok,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy   i  sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania  budżetu gminy Babiak za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z  opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy  dot. wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2019 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, 
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi          

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2020-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Koło na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek  na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnego klubu dziecięcego.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza.

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

 1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska – pobierz
 2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz – pobierz
 3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

W związku ze wznowieniem terminów procesowych informujemy, że zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów w terminie od dnia 24 maja do dnia 11 czerwca 2020 r.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.

Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomaracja poznańska – pobierz
Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz – pobierz
Formularz zgłaszania uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie  wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.

Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce –  Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być  ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Od czerwca zmienią się limity zarobków na emeryturze i rencie. Sprawdź, ile możesz sobie dorobić!

Fakt, że jesteśmy emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie możemy być nadal aktywni zawodowo. Jeżeli chcemy, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. i zmienią się za trzy miesiące.            

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:

 • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja w sprawie zgłaszania szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniach 15 – 20 kwietnia  i 13-15 maja 2020 r, oraz ze zgłoszeniami przez producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 10 czerwca 2020 r.

Wniosek o oszacowanie szkód.

Zdalna Szkoła +

Loga Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej npolskiej, logo, centrum projektów cyfrowa szkoła, logo unia europejska.

Gmina Babiak realizuje umowę o powierzenie grantu nr 6661002045  z dnia 27.05.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt obejmuje zakup 30 szt. laptopów na potrzeby szkół, które prowadzą zdalne nauczanie.
Wartość dofinansowania: 72.877,50 zł.

Sprzęt trafił do następujących szkół:

 • Zespół Szkół w Brdowie – 4 szt.
 • Zespół Szkół w Bogusławicach – 11 szt.
 • Szkoła Podstawowa w Babiaku – 15 szt.

Zakupu sprzętu dokonano w dniu 25.05.2020 r.

 

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Babiak, Zarządcy terenów i obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i usługowych

Przypominam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

 1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
 2. zwalczać gryzonie insekty i szkodniki.

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Substancje chemiczne powinny być wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej itp.

Apeluję o szczególną dbałość i porządek w rejonach śmietników, ich odpowiednie zabezpieczenie, niepozostawianie resztek jedzenia, które mogą przyczyniać się także do wzrostu populacji gryzoni.

 

Wójt Gminy Babiak

Wojciech Chojnowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1
Obszar: województwo wielkopolskie, powiat kolski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.05.2020 do godz. 20:00 dnia 24.05.2020
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy drobny grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%):
75%
Uwagi: Brak.

Dyżurny synopty IMGW-PIB
Przemysław Szrama
Godzina i data wydania godz. 09:29 dnia 24.05.2020

Komunikat dotyczący PSZOK na Poloniszu.

Komunikat dla Mieszkańców

Informuję, że od dnia 15 maja 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Poloniszu (PSZOK) będzie czynny:
w piątki w godzinach 11:00 – 18:00,
w soboty w godzinach 8:00 – 15:00.

Wójt Gminy Babiak

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie Państwa, jak i pracowników, zostały wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK, m.in: ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie do jednego samochodu na placu. Prosimy o przestrzeganie wskazanych zaleceń.

Każdy z klientów korzystający z usług PSZOK zobowiązany jest stosować środki ochrony osobistej, czyli zasłonięcie nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.

Dbajmy o siebie wzajemnie !!!

Wielkopolscy przedsiębiorcy korzystają z tarczy.

Logo ZUS

 

 

Od 1 kwietnia do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 130 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

Najwięcej, bo prawie 88 tys. wniosków, dotyczy zwolnienia z opłacania składek. Kolejne przeszło 28 tys. to wnioski o postojowe – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Do placówek ZUS w naszym województwie wpłynęło również prawie 11,5 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS rozpatrzył wnioski 800 tys. przedsiębiorców o zwolnienie ze składek na łączną kwotę 1,6 mld zł, a także wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tys. osób na kwotę 532 mln zł. Rozpatrzył również 48 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca także, aby wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia.

Nowe wersje wniosków już dostępne

Od 7 maja na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także pliki word, pdf przesłane e-mailem, nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce Koronawirus.

Oddział Postojowe liczba wniosków Postojowe kwota Odroczenie płatności składek Zwolnienie ze składek liczba wniosków Zwolnienie ze składek na kwotę
Ostrów Wlkp. 7 335 14 841 060 2 782 25 955 53 929 699
Piła 2 525 5 087 420 1 104 8 968 17 381 614
Poznań II 8 652 17 526 600 3 414 26 362 53 929 699
Poznań I 9 546 19 176 300 4 052 26 539 55 716 033
Suma 28 058 56 631 380 11 352 87 824 180 183 740