image_pdfimage_print

152 obchody bitwy pod Cieplinami

W dniu 08.02.2015 r. samorządowcy z Gminy Babiak (Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy, Tomasz Szymański – Zastępca Wójta, Krystyna Bąk-Sekretarz Gminy, Radosław Bartczak – pracownik urzędu, Zbigniew Dopierała-radny) wzięli udział w obchodach 152 rocznicy bitwy pod Cieplinami. Organizatorem obchodów był proboszcz parafii Modzerowo – ks. Marek Kasiorkiewicz.

DSC_0014 Więcej „152 obchody bitwy pod Cieplinami”

Informacja dot. stypendium.

Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak można składać od 1 do 15 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku.

Druki wniosków można pobierać od 18 lutego 2015 r.
w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska

Komunikat Komisarza Wyborczego

K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

  • w dniu 16 lutego 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.,
  • w dniu 2 marca 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

                                                                     Komisarz Wyborczy

                                                                                                     w Koninie

                                                                                                 /-/ Karol Skocki

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

od dnia 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.
od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015r.,
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669). Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

Wniosek

Wójt Gminy
(-) Wojciech Chojnowski

Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u informuje, że w 2015 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które zawarły związek małżeński w 1965 roku i  trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są zainteresowane nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  prosi się o zgłoszenie powyższego w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   – w terminie do dnia   30 stycznia 2015 roku.

Informacja o zmianie siedziby SPP oddział w Koninie.

Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (SPP) Oddział w Koninie zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy swą działalność statutową i przekazuje dotychczasowe obowiązki  w służbie poszkodowanym  z dniem 1 stycznia 2015 roku Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Niepodległości nr 16/18, nr telefonu 62 854-15-28.

Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy w potrzebach informacyjnych mogą kontaktować się od Nowego Roku 2015 pod wyżej wymienionym adresem.

Prezes Oddziału Terenowego
w Koninie

Jerzy Majewski