Grunty na sprzedaż.

Wójt Gminy  Babiak ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Babiak odbędą się:
1) o godz. 10-tej, przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak  oznaczonej nr geodezyjnym  656 o pow. 0.0170 ha cena wywoławcza  netto 6 200 zł; dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K 00031798/7.  Działka stanowi wąski pas gruntu pomiędzy działkami budowlanymi, nie ma możliwości jej gospodarczego wykorzystania w sposób samodzielny i  może być przedmiotem zbycia na rzecz jednego z dwóch właścicieli działek sąsiednich. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania . przestrzennego Gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r.  ww. działka przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

dzialka_656_babiak

2)  o godz.11-tej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Ozorzyn   oznaczonej  numerem  geodezyjnym 130/4 o powierzchni 0.2451 ha,cena wywoławcza  netto 142 000 zł; dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K 00035331/4. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym jednokondygnacy o pow. użytkowej 216,31 m2  , bez podpiwniczenia, W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/192/98 Rady Gminy Babiak z dnia 19 czerwca 1998 r. w/w działka przeznaczona jest pod aktywizację gospodarczą.

dzialka_130_4_babiakWarunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny działki
do dnia 20 kwietnia 2015 r. na konto Urzędu Gminy Nr  80 8534 0006 2200 0909 0013 3713
BS Ślesin  O/Babiak.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wylicytowane ceny nieruchomości  podlegają  zapłacie w całości  nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT ww. aktualnie obowiązujących stawek.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn .
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Babiak p. nr 21, tel. 63 27-11-624.”