I Sesja Rady Gminy Babiak

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018r. zwołuję I Sesję Rady Gminy Babiak w kadencji 2018-2023 na dzień  21 listopada  2018 r. tj.  środa  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy
2.  Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3.  Złożenie ślubowania przez radnych.
4.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5.  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6.  Stwierdzenie quorum.
7.   Uchwalenie porządku obrad.
8.   Wybór Przewodniczącego Rady:
a)   wybór komisji skrutacyjnej,
b)   zgłaszanie kandydatów,
c)    przeprowadzenie głosowania.
9.    Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
10.  Wybór V-ce Przewodniczących Rady:
a)    wybór komisji skrutacyjnej,
b)    zgłaszanie kandydatów,
c)    przeprowadzenie głosowania.
11.  Ustalenie składu osobowego oraz podmiotu działania stałej komisji Rady Gminy Babiak- Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy.
12.  Powołanie Komisji Rewizyjnej:
a)    wybór Przewodniczącego
13.  Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
a)     wybór Przewodniczącego
14.  Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Babiak.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXVIII/372/18 Rady Gminy Babiak z dnia 12 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
16.  Dyskusja-wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad I  Sesji Rady Gminy Babiak.