I Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że I inauguracyjna SESJA RADY GMINY BABIAK kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 01 grudnia 2014 r. tj. poniedziałek, o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6. Stwierdzenie quorum.
7. Uchwalenie porządku obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
10. Wybór wiceprzewodniczących rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
11. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Babiak.
12. Dyskusja-wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sekretarz Gminy

/-/ Krystyna Bąk