III Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że III SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. tj. piątek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokółu II/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2015-2020.
9. Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
10. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak w drodze
przetargu.
11. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Babiak.
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski