Informacja

INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
na odbieranie i transport odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości objętych systemem

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),

Wójt Gminy BABIAK

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem tj. nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, w tym m.in. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu dołączając do niego kopię umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady z jego nieruchomości niezamieszkanej, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie skuteczne od dnia 1 maja 2023 r., tj. od dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak (I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babiak, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku w dniu 30 grudnia 2022 r.