INFORMACJA

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687)

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

  1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  2. złoży odpowiedni wniosek (wzór do pobrania)
  3. dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą dostarczenie paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
  4. spełni kryterium dochodowe:
    – 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
    – 1 500 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:

2021 r. – dotyczy wniosków złożonych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
2022 r. – dotyczy wniosków złożonych w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,
zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody. Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski można składać:

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak,
w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-PUAP (wnioski przekazane w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, do wniosku należy załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów tj. faktury za gaz wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę).
Informacji telefonicznej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 63 222 34 25

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT