Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak informuje, że na mocy uchwał Rady Gminy Babiak podjętych na sesji w dniu 6 listopada 2020 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 181,90 zł.

W przypadku właściciela takiej nieruchomości, wobec którego stwierdzony zostanie niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Babiak – sposób gromadzenia odpadów (właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny) – zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości – w wysokości 545,70 zł.

Dodatkowo zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Został on dostosowany m.in. do aktualnych przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych deklarujących.

W związku z powyższym w najbliższym czasie do właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak zostaną wysłane druki aktualnie obowiązujących deklaracji, które po wypełnieniu należało będzie przedłożyć Wójtowi Gminy Babiak.

Poniżej znajdują się odniesienia kierujące do treści uchwał dotyczących właścicieli nieruchomości letniskowych oraz aktualny wzór deklaracji.

  1. Uchwała NR XIX/230/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  1. Uchwała NR XIX/229/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto informujemy, że zmianie uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku regulujący szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie Gminy Babiak. Pozostałe przepisy prawa miejscowego m.in. w zakresie terminu wnoszenia opłat pozostają bez zmian.